ការិយាល័យភូមិភាគភ្នំពេញ

ការិយាល័យផ្នែកសិក្សាអប់រំ

                          ការិយាល័យផ្នែកសិក្សាអប់រំ

 អ្នកទទួលខុសត្រូវ៖           អភិ. ជ្មីតអីស៊្លែរ អូលីវីយេ

 ប្រធាន​ការិយាល័យ​សិក្សា​កាតូលិក៖ អ្នកស្រី ឡៃ មករា (017 575 686)

            អ៊ីម៉ែល៖ makara_lay01jan@yahoo.com

សាលាអប់រំជំនឿសន្តយ៉ូសស្ទីន

 នាយក៖            អភិ. ជ្មីតអីស៊្លែរ អូលីវីយេ

 អ្នកទទួលខុសត្រូវ៖ ក. ឃុន កញ្ញា (081 303 575/ 011 900 419)

            អ៊ីម៉ែល៖  khunkanha89@gmail.com

ការសម្របសម្រួល  នៃការសង្កេតមើលអំពីវិទ្យាសាស្រ្ត សង្គម

ការសម្រប​សម្រួល​នៃការសង្កេត​មើលអំពីវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ក្នុង​សង្គម​កម្ពុជា៖ ការស្រាវជ្រាវ​ ការសិក្សា ការបង្កើតសំណើរសម្រាប់​ភូមិភាគ​ភ្នំពេញ តាមការិយាល័យ តាមក្រុម តាម​មណ្ឌលសកម្មភាព

 អ្នកសម្របសម្រួល៖ បូ. ឌឺម៉ុង ហ្វ្រង់ស្វ័រ សាវីយ៉េ (012 924 264​)

 អ៊ីម៉ែល៖coordination.sscience@gmail.com

 Website:   https://plus.google.com/+coordination.socialsciencesfixpph

 Blog Google+: coordination social sciences

វិទ្យាស្ថានសន្ត បូល (ខេត្តតាកែវ)

នាយកគ្រប់គ្រង៖ លោកផុន សុផល