មណ្ឌលសកម្មភាព

ព្រះសហគមន៍ភូមិភាគភ្នំពេញទាំង៩មណ្ឌលសកម្មភាព

មណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញខាងជើង
ភ្នំពេញខាងជើង ព្រះសហគមន៍សន្តយ៉ូសែប (ផ្សារតូច)
ភ្នំពេញខាងជើង ព្រះសហគមន៍មាតានៃសន្តិភាព (អរិយក្សត្រ)
ភ្នំពេញខាងជើង ព្រះសហគមន៍សន្តសិលា (ពោធិ៍ធំ)
ភ្នំពេញខាងជើង ព្រះសហគមន៍សន្តយ៉ូសែប (ក្តីកណ្តាល)
ភ្នំពេញខាងជើង ព្រះសហគមន៍សន្តីម៉ារីម៉ាដាឡា (ស្វាយប៉ាក)
ភ្នំពេញខាងជើង ព្រះសហគមន៍សន្តយ៉ូសែប (សែនសុខ)
ភ្នំពេញខាងជើង សហគមន៍ព្រែកតាទែន
មណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញខាងត្បូង
ភ្នំពេញខាងត្បូង ព្រះសហគមន៍ព្រះកុមារយេស៊ូ (បឹងទំពុន)
ភ្នំពេញខាងត្បូង ព្រះសហគមន៍ព្រះបេះដូងព្រះយេស៊ូ (កោះនរា)
១០ភ្នំពេញខាងត្បូង ព្រះសហគមន៍សន្តីម៉ារី (តួតាំង)
មណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញថ្មី
១១ភ្នំពេញថ្មី ព្រះសហគមន៍សន្តប៉ូលសន្តសិលា (ភ្នំពេញថ្មី)
១២ភ្នំពេញថ្មី ព្រះសហគមន៍ព្រះនាងម៉ារីជាទីពំនឹង (ដុនបូស្កូភ្នំពេញថ្មី)
១៣ភ្នំពេញថ្មី ព្រះសហគមន៍សន្តសិលា (ពោធិ៍ចិនតុង)
១៤ភ្នំពេញថ្មី ព្រះសហគមន៍កំពង់ស្ពឺ
មណ្ឌលសកម្មភាពតាខ្មៅ
១៥តាខ្មៅ ព្រះសហគមន៍តាខ្មៅ
១៦តាខ្មៅ ព្រះសហគមន៍សន្តហ្វ្រង់ស្វ័រសាវីយេ
១៧តាខ្មៅ ព្រះសហគមន៍ព្រះយេស៊ូសង្រ្គោះមនុស្សលោក (អំពៅព្រៃ)
មណ្ឌលសកម្មភាពទន្លេរមេគង្គ
១៨ទន្លេរមេគង្គ ព្រះសហគមន៍សន្តហ្វ្រង់ស្វ័រសាវីយេ (ចំប៉ា)
១៩ទន្លេរមេគង្គ ព្រះសហគមន៍គង្វាលដ៏សប្បុរស (រោងចក្រ)
២០ទន្លេរមេគង្គ ព្រះសហគមន៍ព្រះបេះដូងព្រះយេស៊ូ (ផ្លូវត្រី)
២១ទន្លេរមេគង្គ ព្រះសហគមន៍បរិសុទ្ធ (សំរោងធំ)
២២ទន្លេរមេគង្គ ព្រះសហគមន៍សន្តអង់ទន់ (កំពង់ចម្លង)
២៣ទន្លេរមេគង្គ ព្រះសហគមន៍សន្តអង់ទន់ (ព្រែកដាច់)
មណ្ឌលសកម្មភាពទន្លេរបាសាក់
២៤ទន្លេរបាសាក់ ព្រះសហគមន៍សន្តយ៉ូសែប (ជ្រៃធំ)
២៥ទន្លេរបាសាក់ ព្រះសហគមន៍សន្តយ៉ូសែប (សំប៉ាន)
២៦ទន្លេរបាសាក់ ព្រះសហគមន៍សន្តអង់ទន់ (កោះទាវ)
២៧ទន្លេរបាសាក់ ព្រះសហគមន៍សន្តយ៉ូសែប (ស្អាង)
២៨ទន្លេរបាសាក់ ព្រះសហគមន៍សន្តីតេរេហ្សា (បឹងឈូក)
២៩ទន្លេរបាសាក់ ព្រះសហគមន៍សន្តយ៉ូសែប (ទួលក្រសាំង)
មណ្ឌលសកម្មភាពតាកែវ
៣០តាកែវ ព្រះសហគមន៍សន្តីម៉ារីញញឹម (ចំការទៀង)
៣១តាកែវ ព្រះសហគមន៍ព្រះត្រៃឯក (គិរីវង់)
៣២តាកែវ ព្រះសហគមន៍សន្តីតេរេហ្សា (ព្រៃកប្បាស់)
៣៣តាកែវ ព្រះសហគមន៍សន្តប៉ូល (សន្តប៉ូល)
៣៤តាកែវ សហគមន៍តាកែវ (ក្រុងតាកែវ)
មណ្ឌលសកម្មភាពកំពត-កែប
៣៥កំពត-កែប ព្រះសហគមន៍សន្តអូគូស្ទីន (ក្រុងកំពត)
៣៦កំពត-កែប ព្រះសហគមន៍សន្តយ៉ូសែប (ជុំគិរី)
៣៧កំពត-កែប ព្រះសហគមន៍សន្តប៉ូល (កោះស្លា)
៣៨កំពត-កែប ព្រះសហគមន៍សន្តសិលា (ព្រែកប្រស់)
៣៩កំពត-កែប ព្រះសហគមន៍សន្តបូស្កូ (ក្រុងកែប)
មណ្ឌលសកម្មភាពកំពង់សោម
៤០ព្រះសីហនុ ព្រះសហគមន៍សន្តមីកាអែល (ក្រុងព្រះសហនុ)
៤១ព្រះសីហនុ ព្រះសហគមន៍កោះកុង
៤២ព្រះសីហនុ ព្រះសហគមន៍សន្តីតេរេហ្សា (ស្រែអំបិល)
៤៣ព្រះសីហនុ ព្រះសហគមន៍បឹងតាព្រហ្ម
៤៤ព្រះសីហនុ ព្រះសហគមន៍ព្រះនាងម៉ារី (កោះខ្យង)
៤៥ព្រះសីហនុ ព្រះសហគមន៍ត្រែងត្រយឹង
សរុបមាន៩មណ្ឌលសកម្មភាពដែលមានព្រះសហគមន៍មាន ៤៥