ព្រះសហគមន៍ភូមិភាគភ្នំពេញទាំង៩មណ្ឌលសកម្មភាព
១មណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញខាងជើង
ភ្នំពេញខាងជើង ព្រះសហគមន៍សន្តយ៉ូសែប (ផ្សារតូច)
ភ្នំពេញខាងជើង ព្រះសហគមន៍មាតានៃសន្តិភាព (អរិយក្សត្រ)
ភ្នំពេញខាងជើង ព្រះសហគមន៍សន្តសិលា (ពោធិ៍ធំ)
ភ្នំពេញខាងជើង ព្រះសហគមន៍សន្តយ៉ូសែប (ក្តីកណ្តាល)
ភ្នំពេញខាងជើង ព្រះសហគមន៍សន្តីម៉ារីម៉ាដាឡា (ស្វាយប៉ាក)
ភ្នំពេញខាងជើង ព្រះសហគមន៍សន្តយ៉ូសែប (សែនសុខ)
ភ្នំពេញខាងជើង សហគមន៍ព្រែកតាទែន
២មណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញខាងត្បូង
ភ្នំពេញខាងត្បូង ព្រះសហគមន៍ព្រះកុមារយេស៊ូ (បឹងទំពុន)
ភ្នំពេញខាងត្បូង ព្រះសហគមន៍ព្រះបេះដូងព្រះយេស៊ូ (កោះនរា)
១០ ភ្នំពេញខាងត្បូង ព្រះសហគមន៍សន្តីម៉ារី (តួតាំង)
៣មណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញថ្មី
១១ ភ្នំពេញថ្មី ព្រះសហគមន៍សន្តប៉ូលសន្តសិលា (ភ្នំពេញថ្មី)
១២ ភ្នំពេញថ្មី ព្រះសហគមន៍ព្រះនាងម៉ារីជាទីពំនឹង (ដុនបូស្កូភ្នំពេញថ្មី)
១៣ ភ្នំពេញថ្មី ព្រះសហគមន៍សន្តសិលា (ពោធិ៍ចិនតុង)
១៤ ភ្នំពេញថ្មី ព្រះសហគមន៍កំពង់ស្ពឺ
៤មណ្ឌលសកម្មភាពតាខ្មៅ
១៥ តាខ្មៅ ព្រះសហគមន៍តាខ្មៅ
១៦ តាខ្មៅ ព្រះសហគមន៍សន្តហ្វ្រង់ស្វ័រសាវីយេ
១៧ តាខ្មៅ ព្រះសហគមន៍ព្រះយេស៊ូសង្រ្គោះមនុស្សលោក (អំពៅព្រៃ)
៥មណ្ឌលសកម្មភាពទន្លេរមេគង្គ
១៨ ទន្លេរមេគង្គ ព្រះសហគមន៍សន្តហ្វ្រង់ស្វ័រសាវីយេ (ចំប៉ា)
១៩ ទន្លេរមេគង្គ ព្រះសហគមន៍គង្វាលដ៏សប្បុរស (រោងចក្រ)
២០ ទន្លេរមេគង្គ ព្រះសហគមន៍ព្រះបេះដូងព្រះយេស៊ូ (ផ្លូវត្រី)
២១ ទន្លេរមេគង្គ ព្រះសហគមន៍បរិសុទ្ធ (សំរោងធំ)
២២ ទន្លេរមេគង្គ ព្រះសហគមន៍សន្តអង់ទន់ (កំពង់ចម្លង)
២៣ ទន្លេរមេគង្គ ព្រះសហគមន៍សន្តអង់ទន់ (ព្រែកដាច់)
៦មណ្ឌលសកម្មភាពទន្លេរបាសាក់
២៤ ទន្លេរបាសាក់ ព្រះសហគមន៍សន្តយ៉ូសែប (ជ្រៃធំ)
២៥ ទន្លេរបាសាក់ ព្រះសហគមន៍សន្តយ៉ូសែប (សំប៉ាន)
២៦ ទន្លេរបាសាក់ ព្រះសហគមន៍សន្តអង់ទន់ (កោះទាវ)
២៧ ទន្លេរបាសាក់ ព្រះសហគមន៍សន្តយ៉ូសែប (ស្អាង)
២៨ ទន្លេរបាសាក់ ព្រះសហគមន៍សន្តីតេរេហ្សា (បឹងឈូក)
២៩ ទន្លេរបាសាក់ ព្រះសហគមន៍សន្តយ៉ូសែប (ទួលក្រសាំង)
៧មណ្ឌលសកម្មភាពតាកែវ
៣០ តាកែវ ព្រះសហគមន៍សន្តីម៉ារីញញឹម (ចំការទៀង)
៣១ តាកែវ ព្រះសហគមន៍ព្រះត្រៃឯក (គិរីវង់)
៣២ តាកែវ ព្រះសហគមន៍សន្តីតេរេហ្សា (ព្រៃកប្បាស់)
៣៣ តាកែវ ព្រះសហគមន៍សន្តប៉ូល (សន្តប៉ូល)
៣៤ តាកែវ សហគមន៍តាកែវ (ក្រុងតាកែវ)
៨មណ្ឌលសកម្មភាពកំពត-កែប
៣៥ កំពត-កែប ព្រះសហគមន៍សន្តអូគូស្ទីន (ក្រុងកំពត)
៣៦ កំពត-កែប ព្រះសហគមន៍សន្តយ៉ូសែប (ជុំគិរី)
៣៧ កំពត-កែប ព្រះសហគមន៍សន្តប៉ូល (កោះស្លា)
៣៨ កំពត-កែប ព្រះសហគមន៍សន្តសិលា (ព្រែកប្រស់)
៣៩ កំពត-កែប ព្រះសហគមន៍សន្តបូស្កូ (ក្រុងកែប)
៩មណ្ឌលសកម្មភាពកំពង់សោម
៤០ ព្រះសីហនុ ព្រះសហគមន៍សន្តមីកាអែល (ក្រុងព្រះសហនុ)
៤១ ព្រះសីហនុ ព្រះសហគមន៍កោះកុង
៤២ ព្រះសីហនុ ព្រះសហគមន៍សន្តីតេរេហ្សា (ស្រែអំបិល)
៤៣ ព្រះសីហនុ ព្រះសហគមន៍បឹងតាព្រហ្ម
៤៤ ព្រះសីហនុ ព្រះសហគមន៍ព្រះនាងម៉ារី (កោះខ្យង)
៤៥ ព្រះសីហនុ ព្រះសហគមន៍ត្រែងត្រយឹង
សរុបមាន៩មណ្ឌលសកម្មភាពដែលមានព្រះសហគមន៍មាន ៤៥


© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.