គណៈកម្មការយុវជន ដើម្បីការត្រាស់ហៅ

 

1) គណកម្មការនៃការត្រាស់ហៅសំរាប់បុរស

អ្នកទទួលខុសត្រូវ: បូ.អ៊ុន​ សុន

 

ទូរសព្ទទំនាក់ទនង: 012 789 500

Fr. បូ.អូ ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូ អ៊ីនដុន

ទូរសព្ទទំនាក់ទនង: 092 255 613

 

2) គណកម្មការនៃការត្រាស់ហៅសំរាប់នារី

អ្នកទទួលខុសត្រូវ: បងស្រី​ លុយសៀ អាន

ទូរសព្ទទំនាក់ទនង: 089 690 296

 

សមាជិក: បងស្រី យឹន ជូលីណា ឡឺអុក

បង ស្រី ហ្គាលីស អានម៉ារី

បងស្រី កែវ គីង ផនធីប

 

អ្នកសម្របសម្រួល: ​បូ.​ស្រ៊ីប្រាមុង វីរះជ័យ