ការិយាល័យផ្នែកសិក្សាអប់រំ

 

អ្នកទទួលខុសត្រូវ៖ អភិ. ជ្មីតអីស៊្លែរ អូលីវីយេ

លេខាធិការ៖ ក. តេង សាវ៉ន

 

1) សាលាអប់រំគ្រីស្តបរិស័ទ

នាយក៖ ផុន សុផល

 

2) អនុគណកម្មការ សម្រាប់អក្ខរកម្ម និងអប់រំជំនឿសម្រាប់កុមារវៀតណាម

អ្នកទទួលខុសត្រូវ៖អភិ. ជ្មីតអីស៊្លែរ អូលីវីយេ

លោក លី សុធា      (អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអក្ខរកម្មសម្រាប់
កុមារវៀតណាម នៅភូមិភាគភ្នំពេញ)

អ៊ីម៉ែល:sothealy@yahoo.com

 

លោក ប៉ូល សុភាព      (គ្រូអប់រំជំនឿ នៅព្រះវិហារពោចិនតុង)
អ៊ីម៉ែល:cvtppsk_shp@yahoo.com

 

លោក ដួង សាវង្ស      (អ្នកសម្របសម្រួល និងប្រធានកម្មវិធី
មណ្ឌលអប់រំជំនឿព្រះសហគមន៍កាតូលិក
អ៊ីម៉ែល:savongduong07@gmail.com

 

លោក ង្វៀន វ៉ាន់ ហុង (វ៉ាង)      (គណកម្មការពិធីបុណ្យ
នៃកម្មវិធីអប់រំជំនឿនៅព្រះវិហារចំប៉ា)

 

ក. តេង សាវ៉ន           (ជំនួយការអនុគណកម្មការសម្រាប់អក្ខរកម្ម និង
អប់រំជំនឿសម្រាប់កុមារវៀតណាម)
អ៊ីម៉ែល:savon_ruppdot@yahoo.com

 

បងស្រី ម៉ារីយ៉ា ថាវ ផាម ធិ ថាន់      (ដុនបូស្កូទឹកថ្លា)
អ៊ីម៉ែល:economa@online.com.kh

បងប្រុស វ៉ាំងសង់ ធូ អាញ ដាយ (សំណាង)      (ព្រះវិហារសរោងធំ)
អ៊ីម៉ែល:somnag1410@gmail.com