គណៈកម្មការមណ្ឌលសុខភាព

អ្នកទទួលខុសត្រូវ: Ms. Betty Beatriz MILLENA MAIOCCHI

ទូរសព្ទទំនាក់ទនង: 012 772 852

អ៊ីម៉ែល: ccca.hpc@gmail.com