គណៈកម្មការពលករ

អ្នកទទួលខុសត្រូវ: Fr. LAURENT Pierre

ទូរសព្ទទំនាក់ទនង: 097 775 9273

អ៊ីម៉ែល: laurentcalon@yahoo.com

 

Ms. SOUN Sreyhouch Dalys

ទូរសព្ទទំនាក់ទនង: 012 609 651

អ៊ីម៉ែល:: cvo@catholiccambodia.org

s