គណៈគម្មការអប់រំជំនឿ អគ្គសញ្ញា និងពិធីបុណ្យ

 

១)គណកម្មការពិធីបុណ្យ

អ្នកទទួលខុសត្រូវ​៖​ អភិ. ស៊ូសៃរាជ អត់តូនីសាមី

​ បូ. វ៉ូសាំង សេរ៉ាល់

សមាជិក៖​ បូ. ង៉ែត វិន័យ

បូ. តូនី វិនដ្រាមីន

បូ. សេន័យឆាល់ វ៉ុំាងសង់

បូ. ឡេញ៉ានី ហ្រ្វង់កូ

​ បងស្រី អាង សង្វាត

​ បងស្រី អ៊ី យឿងង ម៉ារីអង់

អ្នកស្រី សាឡៃ សង្ឃឹម

អ្នកស្រី ប៉ុល​ ខាំថង់

លោក ដូង សាវង់

លោក លី សុវណ្ណា

លេខាធិកា៖ ក. សំ អានីត្តា

ទូរសព្ទដៃ៖ ០១២​ ៧១៨ ៤៨៧​

អ៊ីម៉ែល៖sam_anita1@yahoo.com

អាស័យដ្ឋាន៖ផ្ទះលេខ ៥៨ ផ្លូវ ៤៧៤ ភ្នំពេញ ប្រអប់សំបុត្រ ១២៣ ភ្នំពេញ

 

២)គណកម្មការពិធីអប់រំជំនឿ

អ្នកទទួលខុសត្រូវ​៖ អភិ. ស៊ូសៃរាជ អត់តូនីសាមី

​សមាជិក៖ លោក ដួង សាវង់

បូ. វ៉ូសាំង សេរ៉ាល់

បូ. ឡេញ៉ានី ហ្រ្វង់កូ

បូ. កូសម៍ ប្រ៊ុយណូ

បូ. សាឡាសាណូ យ៉ូហាន យេស៊ូ

បូ. ឡាយ ប៉ូល

បងស្រី ម៉ាសុង ស្សីប៊ែរត៍