លិខិតរបស់លោកអភិបាអូលីវីយ៉េ ក្នុងឱកាសបុណ្យរោយផេះ
ព្រះបន្ទូលដ៏អស្ចារ្យ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ជារតនសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំ!
ព្រះនាងព្រហ្មចារិនីម៉ារីនៃទន្លេមគង្គ បានសម្តែងការអស្ចារ្យ
សារលិខិតរបស់លោកអភិបាល អូលីវីយេ ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
សាររបស់សម្តេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីស្កូ ជាអភិបាលព្រះសហគមន៍ក្រុងរ៉ូម ក្នុងរដូវសែសិបថ្ងៃ ២០១៧
សារលិខិត
លិខិត អញ្ជើញ
បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់!
សម្តេចប៉ាប ហ្វ្រង់សុីស្កូ បានអំពាវឲ្យអធិដ្ឋានគ្រប់ ២៤ម៉ោងសម្រាប់ព្រះអម្ចាស់
លោកឪពុក បងប្រុស បង្រសី ជាទី្រសលាញ់!
សាររបស់ប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីស្កូ អភិបាលព្រះសហគមន៏ក្រុងរ៉ូម ក្នុងរដូវអប់រំពិសេស ឆ្នាំ២០១៦
សាររបស់ប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីស្កូ ក្នុងទិវាសកលទី ៤៩ សម្រាប់លើកតម្កើងសន្តិភាព ថ្ងៃទី ១ មករាឆ្នាំ ២០១៦
សាររបស់សម្តេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីស្កូក្នុងទិវាសកលទី៤៩ សម្រាប់លើកតម្កើងសន្តិភាពថ្ងៃទី០១មករា២០១៦
បងបអូនជាទីររឡាញ់ !
មហាសន្និបាតគ្រីស្តបរិស័ទដើម្បីធម៌មេត្តាករុណា
សារថ្វាយព្រះពរប្រគេនពរ និង ជូនពរក្នុងឱកាសបុណ្យវិសាខបូជា​ ព.ស. ២៥៥៨ គ.ស.២០១៤
រដូវ ៤០ ថ្ងៃ ២០១៤
ព្រះបន្ទូលប្រសូត្រជាមនុស្ស

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.