សារលិខិតរបស់លោកអភិបាល អូលីវីយេ ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
សាររបស់សម្តេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីស្កូ ជាអភិបាលព្រះសហគមន៍ក្រុងរ៉ូម ក្នុងរដូវសែសិបថ្ងៃ ២០១៧
សារលិខិត
លិខិត អញ្ជើញ
បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់!
សម្តេចប៉ាប ហ្វ្រង់សុីស្កូ បានអំពាវឲ្យអធិដ្ឋានគ្រប់ ២៤ម៉ោងសម្រាប់ព្រះអម្ចាស់
លោកឪពុក បងប្រុស បង្រសី ជាទី្រសលាញ់!
សាររបស់ប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីស្កូ អភិបាលព្រះសហគមន៏ក្រុងរ៉ូម ក្នុងរដូវអប់រំពិសេស ឆ្នាំ២០១៦
សាររបស់ប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីស្កូ ក្នុងទិវាសកលទី ៤៩ សម្រាប់លើកតម្កើងសន្តិភាព ថ្ងៃទី ១ មករាឆ្នាំ ២០១៦
សាររបស់សម្តេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីស្កូក្នុងទិវាសកលទី៤៩ សម្រាប់លើកតម្កើងសន្តិភាពថ្ងៃទី០១មករា២០១៦
បងបអូនជាទីររឡាញ់ !
មហាសន្និបាតគ្រីស្តបរិស័ទដើម្បីធម៌មេត្តាករុណា
សារថ្វាយព្រះពរប្រគេនពរ និង ជូនពរក្នុងឱកាសបុណ្យវិសាខបូជា​ ព.ស. ២៥៥៨ គ.ស.២០១៤
រដូវ ៤០ ថ្ងៃ ២០១៤
ព្រះបន្ទូលប្រសូត្រជាមនុស្ស

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.