សាររបស់ប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីស្កូ ក្នុងទិវាសកលទី ៤៩ សម្រាប់លើកតម្កើងសន្តិភាព ថ្ងៃទី ១ មករាឆ្នាំ ២០១៦

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.