សាររបស់សម្តេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីស្កូក្នុងទិវាសកលទី៤៩ សម្រាប់លើកតម្កើងសន្តិភាពថ្ងៃទី០១មករា២០១៦

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.