សម្តេចប៉ាប ហ្វ្រង់សុីស្កូ បានអំពាវឲ្យអធិដ្ឋានគ្រប់ ២៤ម៉ោងសម្រាប់ព្រះអម្ចាស់

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.