សាររបស់សម្តេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីស្កូ ជាអភិបាលព្រះសហគមន៍ក្រុងរ៉ូម ក្នុងរដូវសែសិបថ្ងៃ ២០១៧

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.