• 23/07/2017
  ក្រុមសង្គហៈនៃព្រះសហគមន៍គីរិវង់ បានចុះទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជម្ងឺ នៅភូមិព្រៃជើង។

  រូបថត: 6  អង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមគ្នាជាមួយអន្តរសាសនា ដើម្បីអប់រំនិងបញ្ចប់ទាសភាព

  អង្គការសង្គម​ស៊ីវិល​ រួបរួមគ្នា​ជាមួយ​អន្តរសាសនាក្នុងការ​រៀបចំ​ឲ្យមាន​ទិវាថ្នាក់ជាតិ​ស្តីពី “បញ្ជ្រាបការយល់ដឹង ប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស និងបញ្ចប់ទាសភាពសម័យ​... អានបន្ត

  ប្រឹត្តិប័ត្រជីវិត
  សារលិខិត
  កាលវិភាគរបស់លោកអភិបាល
  បូជនីសចរទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាមួយក្រុមនិស្សិតសាលាសន្តយ៉ូស្ទីន
  26/07/2017
  ម៉ោងក្នុងការិយាល័យ
  ចន្ទ័ ដល់ សុក្រ
  ពីម៉ោង ៨:០០ - ១២:០០ និង ១៤:០០ - ១៧:០០
  ទូរសព្ទ័ ៖ ០២៣ ៦៤០ ០៨៤១
  រដ្ឋបាល
  គណៈកម្មការព្រះសហគមន៍

  © Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.