ធម្មទេសនារបស់លោកអភិបាលអូលីវីយេ អភិបូជាអន្តរជាតិនៅផ្សារតូច ថ្ងៃទី០៤ មិថុនា ២០១៧
០៤ មិថុនា ២០១៧
ធម្មទេសនា​លោក​អភិបាល​អូលីវិយេពិធីត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិក
០៥ មីនា ២០១៧
ធម្មទេសនា​លោក​អភិបាល​អូលីវីយ៉េបុណ្យរោយផេះ
០១ មីនា ២០១៧
ធម្មទេសនា​លោក​អភិបាល​អូលីវីយ៉េសិក្ខាសាលាអំពីបរិស្ថាននៅចំការទៀង
១៥ មករា ២០១៧
អនុសាសន៍របស់លោកអភិបាលអូលីវីយេក្នុងសិក្ខាសាលាអំពីបរិស្ថាននៅចំការទៀង
១៥ មករា ២០១៧
ធម្មទេសនា​លោក​អភិបាល​អូលីវីយ៉េជាមួយប្រធានបុព្វជិតបុព្វជិតា
០៧ មករា ២០១៧
ធម្មទេសនា​លោក​អភិបាល​អូលីវីយ៉េបុណ្យព្រះយេស៊ូប្រសូតនៅចំការទៀង
២៥ ធ្នូ ២០១៦
ក្នុងអភិបូជាបុណ្យភ្ជុំនៅផ្សារតូច
០២ តុលា ២០១៦
អភិបូជាគោរពអ្នកម្តាយតេរេសាទៅជាសន្តីបុគ្គលនៅភ្នំពេញថ្មី
២៤ កញ្ញា ២០១៦
ក្នុងទិវាយុវជនពិភពលោក នៅទីក្រុងក្រាកាវប្រទេសប៉ូឡូញ
២៩ កក្កដា ២០១៦
ធម្មទេសនា ក្នុងអភិបូជាទិវាយុវជនពិភពលោក នៅប្រទេសប៉ូឡូញ
២៩ កក្កដា ២០១៦
ក្នុងអភិបូជាទិវាយុវជនពិភពលោក នៅទីក្រុងក្រាកាវប្រទេសប៉ូឡូញ
២៨ កក្កដា ២០១៦
ក្នុងអភិបូជាទិវាយុវជនពិភពលោក នៅទីក្រុងក្រាកាវ ប្រទេសប៉ូឡូញ
២៧ កក្កដា ២០១៦
ក្នុងអភិបូជាបូជនិយេសចរជាមួយមណ្ឌលសកម្មភាពតាកែវ
០៩ កក្កដា ២០១៦
ក្នុងអភិបូជា អធិដ្ឋានពេញមួយយប់នៅចំប៉ា
០៧ កក្កដា ២០១៦
អភិបូជាបិទឆ្នាំសិក្សានៅមណ្ឌលនិស្សិតកាតូលិកកម្ពុជា
០៦ កក្កដា ២០១៦
ទិវាមហាករុណាទិគុណសម្រាប់អ្នកជំងឺនិងជនពិការ នៅព្រះសហគមន៍សន្តៈសិលា និង សន្តៈប៉ូល ភ្នំពេញថ្មី
១២ មិថុនា ២០១៦
ក្នុងអភិបូជាអធិដ្ឋានពេញមួយយប់នៅកំពង់សោម
០៣ មិថុនា ២០១៦
អភិបូជាកុមារប្រាំនាក់ទទួលអគ្គសញ្ញាព្រះកាយព្រះគ្រីស្តនៅភ្នំពេញថ្មី
២៩ ឧសភា ២០១៦
ក្នុងអភិបូជាអគ្គសញ្ញាលាបថ្ងាសនៅសំរោងធំ
២២ ឧសភា ២០១៦

  1 2 3 4   

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.