ធម្មទេសនា​លោក​អភិបាល​អូលីវីយ៉េបុណ្យព្រះយេស៊ូប្រសូតនៅចំការទៀង
.

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.