ធម្មទេសនា​លោក​អភិបាល​អូលីវីយ៉េជាមួយប្រធានបុព្វជិតបុព្វជិតា
.

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.