ធម្មទេសនា​លោក​អភិបាល​អូលីវីយ៉េសិក្ខាសាលាអំពីបរិស្ថាននៅចំការទៀង
.

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.