អនុសាសន៍របស់លោកអភិបាលអូលីវីយេក្នុងសិក្ខាសាលាអំពីបរិស្ថាននៅចំការទៀង
.

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.