ធម្មទេសនា​លោក​អភិបាល​អូលីវិយេពិធីត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិក
.

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.