ទិវាមហាករុណាទិគុណសម្រាប់អ្នកជំងឺនិងជនពិការ នៅព្រះសហគមន៍សន្តៈសិលា និង សន្តៈប៉ូល ភ្នំពេញថ្មី
.

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.