អភិបូជាកុមារប្រាំនាក់ទទួលអគ្គសញ្ញាព្រះកាយព្រះគ្រីស្តនៅភ្នំពេញថ្មី
..

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.