សម្តេចប៉ាបប្រកាសតែងតាំងកាឌីណាល់ថ្មីចំនួន៥រូប

. - ២៣ ឧសភា ២០១៧
 
 
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកាតូលិកបានរាយការណ៍ថា សម្តេចប៉ាបហ្រ្វង់ស៊ីស្កូ កាលពិថ្ងៃអាទិត្យ បានកំណត់យក ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៧ គឺជាថ្ងៃនៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាកាឌីណាល់ថ្មីមួយ​។

ប្រភពដដែលបានរាយការណ៍ថា សម្តេចប៉ាបហ្រ្វង់ស៊ីស្កូ គ្រោងយកថ្ងៃនៃការរៀបចំកិច្ច ប្រជុំនោះ ប្រកាសតែងតាំងកាឌីណាល់ថ្មីចំនួន ៥ រូប បន្ថែម ដើម្បីជួយមើលកិច្ច​ការព្រះសហគមន៍កាតូលិក​បន្ថែមទៀត ។

សម្តេចប៉ាបហ្រ្វង់ស៊ីស្កូបានថ្លែងថា៖ បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ ខ្ញុំសូមប្រកាសប្រាប់អស់លោកទាំងអស់គ្នាថា នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ខ្ញុំនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាកាឌីណាល់មួយ សម្រាប់ តែងតាំង កាឌីណាល់ថ្មីចំនួន ៥ រូប “ ។​

ប្រភពដដែលបានបន្តថា បើតាមសម្តេចប៉ាប​ កាឌីណាល់ថ្មីទាំង៥ រូបនេះ​គឺមកពី ទីកន្លែងផ្សេងៗនៃពិភពលោក ដើម្បីជួយបម្រើព្រះសហគមន៍ ក្នុងការប្រកាសដំណឹងល្អ ។

សម្តេចប៉ាបហ្រ្វង់ស៊ីស្កូ​បានថ្លែងបន្តថា៖ នៅថ្ងៃទី​២៩ ខែ​មិថុនា នៅទីលានសន្តសិលា និងសន្តប៉ូល កាឌីណាល់ថ្មី នឹងរៀបចំពិធីថ្វាយអភិបូជា​រួមគ្នា ជាមួយនឹងសម្តេចប៉ាបផ្ទាល់​ ។​

កាឌីណាលើថ្មីទាំង​៥ រូប គឺ ត្រូវបានគេដឹងថាមានមួយរូប ជាអភិបាល ព្រះសហគមន៍កាតូលិក ភូមិភាគប៉ាកសេ​ នៃ​ប្រទេសឡាវ គឺលោកអភិបាល លូវីស ម៉ារី លីង។​ លោកក៏ ជាអនុប្រធាន នៃសភាលោកអភិបាលឡាវកម្ពុជា បច្ចុប្បន្ន។
 
លោក អភិបាល លូវីស ម៉ារី លីង ប្រសូតនៅថ្ងៃទី ៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៤៤។ លោកទទួលអគ្គសញ្ញាតែងតាំងជាបូជាចារ្យ ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៧២ ហើយទទួលអគ្គសញ្ញាតែងតាំងជាអភិបាល ក្នុងឆ្នាំ២០០០។ លោកជាអភិបាលនៃភូមិភាគ ប៉ាសេ ក្នុងឆ្នាំ ២០០១។ ចាប់ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៧ មកលោកទទួលមើលការថែរក្សា ភូមិភាគ វៀងចន្ទ ផងដែរស្របពេលដែល លោកអភិបាលនៃភូមិនេះត្រូវចូលនិវត្តន៍។ 
 
សូមបញ្ជាក់ថា កាលពីខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅព្រះសហគមន៍កាតូលិកបានប្រកាសទទួលស្គាល់ មរណសាក្សីនៅប្រទេសឡាវមួយចំនួនថា ជាអ្នកមានសុភមង្គលដ៏ពេលលេញ។ ក្នុងចំណោមមរណសាក្សីទាំងនោះក៏មាន បងប្អូនជីដូនមួយរបស់លោក កាឌីណាល់ ថ្មី លូវីស​ ម៉ារី លីងផងដែរ។
ព័ត៌មានច្រើនទៀត
២៣ ឧសភា ២០១៧
 
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកាតូលិកបានរាយការណ៍ថា សម្តេចប៉ាបហ្រ្វង់ស៊ីស្កូ កាលពិថ្ងៃអាទិត្យ បានកំណត់យក ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៧ គឺជាថ្ងៃនៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាកាឌីណាល់ថ្មីមួយ​។

ប្រភពដដែលបានរាយការណ៍ថា សម្តេចប៉ាបហ្រ្វង់ស៊ីស្កូ គ្រោងយកថ្ងៃនៃការរៀបចំកិច្ច ប្រជុំនោះ ប្រកាសតែងតាំងកាឌីណាល់ថ្មីចំនួន ៥ រូប បន្ថែម ដើម្បីជួយមើលកិច្ច​ការព្រះសហគមន៍កាតូលិក​បន្ថែមទៀត ។

សម្តេចប៉ាបហ្រ្វង់ស៊ីស្កូបានថ្លែងថា៖ បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ ខ្ញុំសូមប្រកាសប្រាប់អស់លោកទាំងអស់គ្នាថា នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ខ្ញុំនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាកាឌីណាល់មួយ សម្រាប់ តែងតាំង កាឌីណាល់ថ្មីចំនួន ៥ រូប “ ។​

ប្រភពដដែលបានបន្តថា បើតាមសម្តេចប៉ាប​ កាឌីណាល់ថ្មីទាំង៥ រូបនេះ​គឺមកពី ទីកន្លែងផ្សេងៗនៃពិភពលោក ដើម្បីជួយបម្រើព្រះសហគមន៍ ក្នុងការប្រកាសដំណឹងល្អ ។

សម្តេចប៉ាបហ្រ្វង់ស៊ីស្កូ​បានថ្លែងបន្តថា៖ នៅថ្ងៃទី​២៩ ខែ​មិថុនា នៅទីលានសន្តសិលា និងសន្តប៉ូល កាឌីណាល់ថ្មី នឹងរៀបចំពិធីថ្វាយអភិបូជា​រួមគ្នា ជាមួយនឹងសម្តេចប៉ាបផ្ទាល់​ ។​

កាឌីណាលើថ្មីទាំង​៥ រូប គឺ ត្រូវបានគេដឹងថាមានមួយរូប ជាអភិបាល ព្រះសហគមន៍កាតូលិក ភូមិភាគប៉ាកសេ​ នៃ​ប្រទេសឡាវ គឺលោកអភិបាល លូវីស ម៉ារី លីង។​ លោកក៏ ជាអនុប្រធាន នៃសភាលោកអភិបាលឡាវកម្ពុជា បច្ចុប្បន្ន។
 
លោក អភិបាល លូវីស ម៉ារី លីង ប្រសូតនៅថ្ងៃទី ៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៤៤។ លោកទទួលអគ្គសញ្ញាតែងតាំងជាបូជាចារ្យ ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៧២ ហើយទទួលអគ្គសញ្ញាតែងតាំងជាអភិបាល ក្នុងឆ្នាំ២០០០។ លោកជាអភិបាលនៃភូមិភាគ ប៉ាសេ ក្នុងឆ្នាំ ២០០១។ ចាប់ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៧ មកលោកទទួលមើលការថែរក្សា ភូមិភាគ វៀងចន្ទ ផងដែរស្របពេលដែល លោកអភិបាលនៃភូមិនេះត្រូវចូលនិវត្តន៍។ 
 
សូមបញ្ជាក់ថា កាលពីខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅព្រះសហគមន៍កាតូលិកបានប្រកាសទទួលស្គាល់ មរណសាក្សីនៅប្រទេសឡាវមួយចំនួនថា ជាអ្នកមានសុភមង្គលដ៏ពេលលេញ។ ក្នុងចំណោមមរណសាក្សីទាំងនោះក៏មាន បងប្អូនជីដូនមួយរបស់លោក កាឌីណាល់ ថ្មី លូវីស​ ម៉ារី លីងផងដែរ។
២៣ ឧសភា ២០១៧

ទីក្រុងកែប ៖ ​លោកអភិបាលអូលីវីយេ ជ្មីតអ៊ីស្ល៊ែរ បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីបុណ្យយ៉ាង​ឱឡារិកនៃពិធីបុណ្យព្រះនាងម៉ារីជាទីពំនឹងគ្រីស្តបរិស័ទ នៅសហគមន៍សាលាបច្ចេកទេស​ដុនបូស្កូ និងមូលនិធិកូនក្មេងនៃខេត្តកែប។ នេះជាបុណ្យប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ សម្រាប់ក្រុម​បងស្រីដុនបូស្កូសាឡេស៊ាន ហើយនិងគ្រីស្តបរិស័ទដែលថ្វាយបូជា​ចំពោះព្រះ​នាង​ម៉ារី ​​ជាទីពំនឹងពំនាក់គ្រីស្តបរិស័ទ។ ពិធីបុណ្យនេះ ត្រូវបានប្រារព្វជាប្រពៃណី ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ប៉ុន្តែពិធីនេះត្រូវ​បានលើកមកធ្វើនៅថ្ងៃទី២៣វិញ ពីព្រោះលោក​អភិបាល​អាចចូលរួមបានតែនៅថ្ងៃក្នុងនេះ​ ដោយមានការ​ព្រមព្រៀង​ជាមួយលោកបូជាចារ្យ សំណាង និងសហគមន៍សិក្សាដុនបូស្កូនៅកែប។

អំឡុងពេលព្រឹក សិស្សនិសិត្យ គ្រូបង្រៀនបានជួបជុំគ្នាលេងល្បែងកម្សាន្តយ៉ាងសប្បាយ រីករាយ ហើយមានសកម្មភាពកីឡា ស្របពេលដែលពួកគេរង់ចាំលោកអភិបាលមកនៅពេល រសៀល។ នៅពេលលោកអភិបាលអញ្ចើញមកដល់ លោកបូជាចារ្យ សំណាង បានអញ្ជើញ​លោកអភិបាលឲ្យដើរមើលជុំវិញសាលា ដើម្បីទស្សនាសំណង់អាគារថ្មីៗ។ នៅម៉ោង ៥ ល្ងាច គ្រីស្តបរិស័ទមួយក្រុមតូចនៃសាលានេះ បានជួយសំណេះសំណាលជាមួយលោកអភិបាល​នៅបន្ទប់ជាមួយលោកបូជាចារ្យ ហ្វេណាន់ដូ លោកបូជាចារ្យ ឆាល់ និងក្រុមដូនជីខ្លះផងដែរ។ អំឡុងពេលជំនួបខ្លីជាមួយ គ្រីស្តបរិស័ទដប់រូប លោកអភិបាល មានប្រសាសន៍​ដោយលើក​ទឹកចិត្តពួកគេ ឲ្យធ្វើជាគ្រាប់​ពូជនៃជំនឿ​ និងក្តីសង្ឃឹមនៅកណ្តាលនៃសហគមន៍សិក្សា ជា​កន្លែង​មានមនុស្សភាគតិច។

នៅម៉ោង ៦ល្ងាច ចាប់ផ្តើមអភិបូជាឱឡារិកនៃក្រុមគ្រីស្ទបរិស័ទជាទីពឹងពំនាក់ នៅ​សាលធំដុនបូស្កខេត្តកែប ដោយមាននិស្សិត លោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលរួម និងសមាជិកនៃ​ព្រះសហគមន៍ នៅកំពុងដឹកនាំដោយលោកបូជាចារ្យ យ៉ូហាន និងបងស្រី។ លោកអភិបាល​មាន​ប្រសាសន៍ រំឭកឲ្យសម្របសម្រួលការឯកភាព និងសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងសាលារៀន ដែលគោរពដល់សន្តយ៉ូហានដុនបូស្កូ ជាឧបការីរបស់យុវជន។  នៅចុងពិធីអភិបូជា សហគមន៍​សិក្សាបាន ដើរជាក្បួនពេញបរិវេណ ដើម្បីបញ្ចប់នៅមុខព្រះឈើឆ្កាងដ៏វិសុទ្ធ នៃសន្តហ្រាន់ស៊ីស្កូអាស៊ីស៊ី​កសាងថ្មី នៅ​ជិត​មាត់សមុទ្រ។ ទាំងនេះជាសញ្ញានៃចលនា​បង្រួបបង្រួមនិកាយផ្សេងៗ និង​យកចិត្ត​ទុក​ដាក់​​ចំពោះបរិស្ថាន។ ​ថ្ងៃឧទ្ទិសថ្វាយ​ព្រះនាង​ម៉ារី​ជាទីពំនឹង ពំនាក់ក្រុមគ្រីស្ត បរិស័ទ បានបញ្ចប់ដោយបង្ហាញកម្មវិធី វប្បធម៌។

២១ ឧសភា ២០១៧
ក្រុមការិយាល័យ យុវជន ជំទង់ និងកុមារ នៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញ បានរៀបចំសិក្ខាសាលា សម្រាប់ប្រធាននិងអនុប្រធានយុវជនរបស់ព្រះសហគមន៍នីមួយៗក្នុងភូមិភាគ ក្រោមប្រធានបទ “ភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលកសាងទំនុកចិត្តក្នុងក្រុម”។ កម្មវិធីសិក្ខាសាលានេះ បានធ្វើឡើងនៅព្រះសហគមន៍សន្តីតេរេសាព្រៃកប្បាស់ កាលពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២១ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ដោយមានលោក អភិបាល អូលីវីយេ និងក្រុមការងារនៃការិយាល័យយុវជន ជំទង់ និងកុមារ ជាអ្នកណែនាំ និងមានសិក្ខាកាមប្រមាណជា៥០នាក់ ដែលមកពីព្រះសហគមន៍នីមួយៗក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញ។
 
ថ្លែងក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលានោះដែរ លោកអភិបាល អីលីវីយេ មានប្រសាសន៍ថា ចាប់ពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ព្រះសហគមន៍នឹងរិះគិតអំពីក្រុមគ្រួសារ ហើយនឹងមានរៀបចំកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់យុវជន ដើម្បីត្រៀមខ្លួនរិះគិតអំពីគ្រួសារ​ក្នុងមួយឆ្នាំពីរដងតាមមណ្ឌលនីមួយៗ និងមួយ​ខែ​ម្តង​ឲ្យ​យុវជន​តាម​កន្លែង​នីមួយៗ​​រិះ​គិត​រួម​ជាមួយ​គ្នា​ដោយ​មាន​​ឯកសារខ្លះៗមានអត្ថបទព្រះគម្ពីរ ប្រធានបទផ្សេងៗ និងសំណួរ​នានា​ទាក់ទងនឹងសង្គម ជីវិតយុវវ័យ សុខភាព និងកម្មវិធីផ្សេងៗ ដោយទទួលពន្លឺពីព្រះគម្ពីរ។
 
លោកអភិបាល ក៏បានសុំឲ្យយុវជនយុវនារីខិតខំសហការគ្នាជាមួយប្រទេសឡាវ ព្រោះព្រះសហគមន៍ទាំងពីរ គឺទាំងប្រទេសឡាវ និងប្រទេសកម្ពុជា មានក្រុមលោកអភិបាលតែមួយ ហើយព្រះសហគមន៍នឹងរៀបចំឲ្យមានទិវាយុវជនឡាវ-កម្ពុជា​ម្តងទៀត​ក្នុងឆ្នាំ២០១៨នៅប្រទេសឡាវ។ លោកអភិបាល ក៏បានបន្តថា ក្រុមយុវជនត្រូវការគិត តើក្រុមយុវជនផ្តល់សក្ខីភាពអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យបងប្អូនឯទៀតៗបានយល់ បានឃើញអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួន? លោក​អភិបាល​សង្កត់​ធ្ងន់​ថា យុវជនត្រូវតែបង្ហាញជាក់ស្តែងថា គ្រីស្តបរិស័ទជាព្រះសហគមន៍ដែលជាគ្រួសារមួយ​ចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក។ លោក​អភិបាល​បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​ក្រុម​យុវជន​ទាំ​ងអស់​ចូលរួម​ជាមួយ​គ្នាផ្តល់​សក្ខីភាព​អំពី​ជំនឿ​ក្នុង​​មួយខែម្តងដើម្បី​ជួយ​ដល់​អ្នក​ដែល​​គ្មានទីពឹង និងគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹម ។
 
លោក ផុន សុផល ជាអ្នកសម្របសម្រួលការិយាល័យយុវជន ជំទង់ និងកុមារភូមិភាគភ្នំពេញ មានប្រសាសន៍ថា យុវជនដែលបានចូលរួមសិក្ខាសាលនេះបានរៀនច្រើន អំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ។ ហើយឆ្នាំនេះដែរ ការិយាល័យយុវជន ជំទង់ និងកុមារភូមិភាគភ្នំពេញ នឹងរៀបចំជាសៀវភៅមេរៀន ដែលមានទាំងមេរៀនតាមប្រធានបទ និងមានទាំងព្រះគម្ពីរខ្លះៗ ដើម្បីឲ្យប្រធាន ឬអនុប្រធានក្រុមយុវជន ជួបជាមួយសមាជិកនៃក្រុមយុវជនតាមព្រះសហគមន៍ រិះគិតទៅលើប្រធានបទនីមួយៗដែលការិយាល័យបានរៀបចំ យ៉ាងតិចមួយខែម្តង។ លោកក៏បានបន្ថែមថា ចាប់ពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ក្រុមការិយាល័យយុវជន ជំទង់ និងកុមារ នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាតាមព្រះសហគមន៍នីមួយៗ​ក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព និងបង្កើននូវទំនាក់ទំនងល្អជាមួយយុវជន។
 
យុវនារី ចរិយា មកពីព្រះសហគមន៍ទួលក្រសាំង ក្នុងមណ្ឌលសកម្មភាពទន្លេបាសាក់ មានចំណាប់អារម្មណ៍លើសិក្ខាសាលានេះថា ក្រោយពីបានទទួលការសិក្សារយៈពេលពីរថ្ងៃកន្លងមក គាត់យល់ឃើញថាមណ្ឌលសកម្មភាពទន្លេបាសាក់ នៅមានការខ្វះខាតច្រើនអំពីកម្មវិធីជាមួយក្រុមយុវជននិងជំទង់នៅក្នុងមណ្ឌល។ ព្រោះថាព្រះសហគមន៍នីមួយៗ ក្នុងមណ្ឌលសកម្មភាពបាសាក់នៅឆ្ងាយពីគ្នា ដូច្នេះពិបាកក្នុងការជួបជុំគ្នារៀបចំកម្មវិធីផ្សេង។ យុវនារីរូបនេះ ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថា នៅតាមព្រះសហគមន៍នីមួយៗ ក្រុមយុវជននិងជំទង់ ក៏បានជួបគ្នាសម្រាប់កម្មវិធីអប់រំជំនឿ និងសំណាក់ធម៌ ពីរខែម្តង។ អ្វីដែលសំខាន់ ចរិយា ចង់ឲ្យមានការចង់ក្រងជាក្រុមយុវជនតាមបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមហ្វេសបុក ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលព័ត៌មាន ទទួលការអប់រំ ទទួលមេរៀន ទទួលកម្មវិធីថ្មីៗ រៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមក និងដើម្បីបង្កើតឲ្យមានភាពស្និតស្នាលរវាងគ្នានឹងគ្នាផងដែរ។
១៤ ឧសភា ២០១៧

ការរិយាល័យ​កុមារ នៃ​ព្រះសហគមន៍​កាតូលិក​ភូមិ​ភាគ​ភ្នំពេញ បាន​រៀប​ចំ​កម្មវិធី​បោះ​ជំរុំ​សម្រាប់​កុមារ​នៅតំបន់​ភ្នំពេញ ដែល​មាន​ទាំងមេ និង​កូន​កាយឫទ្ធិចំនួន ៤២០នាក់ ​មកពី​ព្រះ​សហគមន៍​ទាំង​ប្រាំមួយ​មណ្ឌល​សកម្មភាព​​ ក្រោម​ការដឹកនាំ​របស់​លោក​អភិបាល​អូលីវី​យេ​ ជ្មីត​អ៊ីស៊្លែរ កាលពី​ថ្ងៃទី​១២ ដល់ ១៤ ឧសភា ២០១៧ កន្លងទៅនេះ។

លោក ស៊ាន់ សារឿន ជា​អ្នកទទួល​ខុសត្រូវ​ការិយាល័យកុមារ បាន​​ប្រាប់ជីវិត​ថា​កុមារ និង​យុវជន គឺ​ជាធនធាន​ដ៏សំខាន់​​របស់ព្រះសហគមន៍។ លោកថា កម្មវិធីនេះ​រៀប​ចំ​ឡើង​ដើម្បី​ឲ្យ​ក្មេងៗ មានពេលវេលា​អំណរសប្បាយ ដោយ​បាន​ជួប​ជាមួយ​មិត្តថ្មីៗ ហើយនេះក៏​ជា​ឱកាស​ដើម្បី​ឲ្យ​ពួកគេ(ក្មេង) ចេះ​បង្កើត​បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ជាបងប្អូន និង​ចែក​រំលែក​​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​ទៅឲ្យ​អ្នក​ឯទៀត​ដែលនៅជំវិញ ​​​​​​​អាច​រៀន​ពី​ភាពអត់ធ្មត់​ក្នុង​ការ​រស់​នៅ​ជា​ក្រុម ​និង​ចេះ​តស៊ូ​ដោយគេងនៅក្នុង​តង់​​ផងដែរ។​ អ្នក​ទទួលខុសត្រូវរូបនេះ​បន្តថា​ កម្មវិធី​ឆ្នាំ​នេះ​​ពិតជា​ទទួល​បាន​លទ្ធផលល្អ ដោយ​មាន​មេ និង​កូនកាយឫទ្ធិ​ចាប់​អារម្មណ៍​ចូលរួម​ច្រើន​ជាឆ្នាំមុនៗ និង​ឃើញ​ថា​ពួកគេ​សប្បាយ​ចិត្ត​ក្នុង​ការជួយនៅក្នុង​កម្មវិធី​បោះជំរុំនេះ ហើយ​ពួកគេបាន​ប្តេជ្ញាចិត្ត​នឹង​ខិត​ខំបន្ថែម​ដើម្បី​ឲ្យ​ក្រុមកាយឫទ្ធិ​កាន់​តែរីចម្រើន​ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

​នៅក្នុង​អភិបូជា​នៅថ្ងៃចុង​ក្រោយ​នៃ​កម្មវិធី​បោះជំរុំនេះដែរ លោក​អភិបាល​អូលីវីយេ បាន​ថ្លែង​នៅក្នុង​ធម្មទេសនា​របស់​លោក​ថា នៅពេល​ដែល​យើង​ទទួល​អគ្គសញ្ញា​ជ្រមុជទឹក​​យើង​បាន​ទទួល​មុខងា៣ គឺ៖ បូជាចារ្យ ដែល​មាន​តួនាទី​អធិដ្ឋានជាប្រចាំ ជា​ព្យាការី ដែល​ថ្លែងព្រះបន្ទូល​ព្រះជាម្ចាស់ និង​ជាព្រះមហាក្សត្រដោយ​យក​តាម​គំរូ​ព្រះយេស៊ូ​ដោយ​បម្រើ​អ្នកឯទៀតៗ។ លោក​អូលីវីយេ បន្ត​ថា មេក្រុម​កាយឫទ្ធិ បាន​ទទួល​មុខងារទាំងនេះ ហើយ​អាវពណ៌លឿង តំណាងឲ្យ​មេក្រុមកាយឫទ្ធិ​​បញ្ជាក់អត្ថន័យនៃតួនាទីនេះ​គឺ​ តាមព្រះ​យេស៊ូ​​ដែល​​​​ជាផ្លូវ ជាសេចក្តីពិត និងជាជីវិត។

លោក​អូលីវីយេ ផ្តាំថា សម្រាប់​ក្រុម​មេកាយឫទ្ធិ ក៏ដូចជាគ្រីស្ត​បរិសទ័ទាំង​អស់ ចូល​ទៅក្នុង​ផ្លូវពញរះយេស៊ូ នាំឲ្យ​យើង​នឹកឃើញ​ដល់​ផ្លូវ​ជីវិត​របស់​យើង​សព្វថ្ងៃ​ គឺ​ត្រូវមាន​វិន័យ ដោយ​កុំភ្លេចវិន័យព្រះយេស៊ូ “​សូមស្រឡាញ់គ្នា​ទៅវិញទៅមក ដូចខ្ញុំ​បាន​ស្រឡាញ់អ្នក​រាល់គ្នាដែរ”។​

បន្ទាប់ពី​អភិបូជា ក្រុមកុមារកាយឫទ្ធិទាំងអស់​បានចែកជាក្រុម ​ទៅសួរ​សុខទុក្ខ​ អ្នកក្រីក្រ​ និង​ចាស់ជរា​នៅ​តាមភូមិ​ជុំវិញដើម្បីចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ និង​អំណរសប្បាយ​​ជាមួយ​ពួកគាត់​​​ផងដែរ។

ដោយ​ដាលីស

០៧ ឧសភា ២០១៧

យុវជន យុវនារី ជាង២៥០នាក់មកពីបណ្តាព្រះសហគមន៍នានា ក្នុងភូមិភាគទាំងបី បានជួបជុំគ្នាក្នុងទិវានៃការត្រាស់ហៅលើកទី៥៤ នៅព្រះវិហាសន្តប៉ូលសន្តសិលា នៃមណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញថ្មី ។
 
ទិវានេះបានប្រារព្ធទៅ កាលពីថ្ងៃទី៦ ដល់ថ្ងៃទី៧ ឧសភា ២០១៧នេះ ដើម្បី​រិះគិត​អំពីអនាគតនៃជីវិតរបស់ខ្លួន និងការឆ្លើតតបចំពោះការត្រាស់ហៅ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់ ក្នុងជីវិត ជាបព្វជិត បព្វជីតា  ដែលរៀបចំដោយ គណៈកម្មការអន្តរភូមិភាគសម្រាប់ការត្រាស់ហៅ និងមានលោកអភិបាលអូលីវីយេ ជ្មីតអ៊ីស៊្លែរ ជាអធិបតី។
 
នៅក្នុងពេលអភិបូជា លោកអភិបាល អូលីវីយេ បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់យុវជន យុវនារី និងគ្រីស្តបរិស័ទទាំងអស់ថាព្រះសហគមន៍កាតូលិកទូទាំងពិភពលោក គោរពទិវានៃការត្រាស់ហៅលើកទី៥៤ គឺជាកាសដើម្បីអធិដ្ឋានឲ្យយុវជន យុវនារី ត្រៀមខ្លួនចូលក្នុងការត្រាស់ហៅ ដោយចែករំលែកអំណរសប្បាយ​នៃជីវិតរបស់យើង​ទៅដល់បងប្អូនឯទៀតៗ ដូចដែលសម្តេចប៉ាប់ បានសសេរនៅក្នុងសៀវភៅ ចែករំលែកអំណរសប្បាយ ។ លោកបានមានប្រសាសន៍បន្តថា សូមឲ្យយើងរកឃើញនូវអំណរសប្បាយនៃជីវិត គឺព្រះយេស៊ូផ្ទាល់ ដែលជាគង្វាលដ៏សប្បុរស។
 
ក្នុងធម្មទសនា លោកអភិបាលភូមិភាគភ្នំពេញបានរំឭកដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ថា ពេលយើងនឹកដល់បូជាចារ្យជាច្រើនក្រុមបងស្រី និងគ្រហស្ថជាសាសនទូត សរុប១៩៤នាក់ គឺសុទ្ធតែជាក្រុមសាសនទូត។ លោកថា “ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការ យុវជន យុវនារី​​ ឆ្លើយតបទៅចំពោះការត្រាស់ហៅបន្ថែមទៀត?” លោកបន្តថា បើធៀបជាមួយនឹងចំនួនគ្រីស្តបរិស័ទជាងជាពីរម៉ឺននាក់តិចតួច នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យើងមានបូជាចារ្យដែលកើតចេញពីទីនេះតែ៩នាក់ប៉ុណ្ណោះ។
 
លោកបន្ថែមថា “ខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំជួយដើម្បីឲ្យព្រះសហគមន៍ចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅ​នៅក្នុង​ទឹកដីកម្ពុជា”។ លោកអូលីវីយេក៏បានស្នើដល់ទំពាំងទាំងអស់ឲ្យអធិដ្ឋាន ដោយសម្លឹង​មើលព្រះយេស៊ូ ដើម្បីស្តាប់ព្រះសូរសៀង និងចូលនៅក្នុងទំនាក់ទំនង​យ៉ាងជ្រៅ​ជាមួយព្រះយេស៊ូដែលជាមិត្តសម្លាញ់។
 
ក្រោយពីធម្មទេសនាបានបញ្ចប់ បងស្រី ព្រុំ សុភី ជាបងស្រីតែម្នាក់គត់ នៃ អ្នកបម្រើព្រះយេស៊ូ ដែលបានបង្កើតឡើងដោយលោកអភិបាល អូលីវីយេ សម្រាប់ភូមិភាគពេញ។ សព្វដូនជីរូបនេះបម្រើការនៅក្នុងមណ្ឌល ភូមិសុខសាន្ត ជាកន្លែងស្វាគមន៍ កុមារពិការ ធ្ងន់ ពិការសតិបញ្ញា និងជាភូមិដែលមានបងប្អូន ផ្ទុក និងអ្នកជំងឺអេដស៍រស់នៅ។
 
 ដូនជីព្រំ សុភីបានចែករំលែកអំពីអំណរសប្បាយនៅក្នុងជីវិតជាដូនជីថា ស្នាមញញឹមរបស់បងប្អូនបានធ្វើឲ្យបងស្រីមានអំណរ ទោះបីជាគ្មានសមាជិក តែរបៀបរស់នៅជាមួយអ្នកភូមិសុខសាន្ត និងរបៀបនៃការបម្រើបងប្អូនឯទៀតៗពិតជាធ្វើឲ្យដូនជីរូបនេះមានអំណរសប្បាយនៅក្នុងជីវិតជាអ្នកបួស ដោយមានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយ។ 

លើសពីនេះទៅទៀត បងស្រីបានផ្តាំទៅកាន់យុវជនទាំងអស់ថា តាមពិតព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅយើងគ្រប់ពេលវេលាហើយយើងក៏អាចឆ្លើយតបទៅព្រះអង្គវិញបានប្រសិនបើយើងចង់។ នៅក្នុងឱកាសនេះដែរ បងស្រីសុភី ក៏បានប្រកាសពាក្យសច្ចារបស់ខ្លួន ឡើងវិញ សម្រាប់រយៈមួយឆ្នាំ ដែលតែងតែធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។នេះជាឆ្នាំទី៤របស់បងស្រីដោយស្ម័គ្រចិត្តរស់នៅតាមព្រហ្មចារីធម៌ ជាអ្នកក្រីក្រ និងស្តាប់បង្គាប់លោកអភិបាល នៅចំពោះមុខឈើឆ្កាង និងគ្រីស្តបរិស័ទទាំងអស់ផងដែរ។

បន្ទាប់ការជួបជុំបានបន្តជួយយុវជនរិះគិត អំពីជីវិតរបស់អ្នកបួស ដោយមានសក្ខីភាព ពីលោកបូជាចារ្យសែ សាត និងមានសំណួរចម្លើយផ្សេងៗ ដែលទាក់ទង់នឹងរបៀបរស់នៅ និងប្រវត្តិការត្រាស់ហៅរបស់លោកបូជាចារ្យ​និង​ដូនជី ដែលមានវត្តមានក្នុងអង្គប្រជុំ។

ព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ជួយយុវជនក្នុងការរិះគិត អំពីជំនឿ ការត្រាស់ហៅ ដែលមានក្រុម អេម៉ានូអែល ក្រុមសាម៉ូអែល និងក្រុមដំណឹងល្អជាដើម។
 
ដោយដាលីស

២៦ មេសា ២០១៧

អីវ៉ាន់​សំពីង​សំពោង​ចង​ដឹក​តាម​ម៉ូ​តូជាច្រើន​គ្រឿង​ ដែល​ក្នុង​នោះ​មាន​ស្បៀង​អាហារ​ សាំង​ អង្រឹង​ និងតង់​​ ក្រុម​សហគមន៍​ការ​ពារ​ព្រៃ​ឈើ​បាន​រៀប​ចំ​ជាមួយ​គ្នា​​ដើម្បី​ចុះ​ល្បាត​ក្នុង​ព្រៃ​។ ពួកគាត់​ធ្វើ​បែប​នេះ​ជារឿយៗ​អស់​រយៈ​ពេល​១០​ឆ្នាំ​មក​ហើយ គឺ​ដើម្បី​ប្រយោជន៍​រួម​របស់​កូន​ចៅ​ជំនាន់​ក្រោយ។

លោកសុខ​ អេង អាយុ​៣០​ឆ្នាំ​ មក​ពី​សហគមន៍ព្រៃ​ឡង់ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា “ការពារ​ព្រៃ​ឈើ​ទុក​ឲ្យ​កូន​ចៅ​ជំនាន់​ក្រោយ​បាន​ឃើញ​”។ លោក​អេង បាន​ចុះ​ល្បាត​ជា​មួយ​ក្រុម​សហគមន៍​បាន​បី​ដង​។ លោក​បាន​ប្រាប់​ថា​ លោក​ធ្លាប់​មិន​ធ្លាប់​មាន​​ការ​គំរាម​កំហែង​ពី​សំណាក់​អាជ្ញា​ធរ​នៅ​ក្នុង​ភូមិ​ស្រុកទេ តែ​អាជ្ញា​ធរ​ហាក់​មិន​ចង់​ឲ្យ​ពួកគាត់​ចូលរួម​សកម្មភាព​នេះ។ លោក​សុខ អេង “អត់​ទេ ដូចជា​មិន​សូវសហការ​ជាមួយ​សហគមន៍​ ដូចថា​ប្រជាជន​ទេ មាន​តែ​ខឹង​ថែម​ (ហើយ​)ទាក់​ទាញ​យើង​មិន​ឲ្យ​មក​ចូល​រួម​ជាមួយ​សហគមន៍។

​​ក្នុង​ការ​ដើរ​ល្បាត​រយៈ​ពេល​៣​យប់​ គឺ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី​​២៤ ដល់​២៧ ឧសភា ក្រុម​សហគមន៍ដែល​មាន​សមាជិក​ជាង​២០នាក់ សមាជិក​ក្រុ​ម​អង្គការ​ជេស្វីត​សឺវីសចំនួន​៧នាក់ និង​មាន​មន្ត្រី​បរិស្ថាន​២នាក់​ ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​ម៉ូតូ បើក​ឆ្លង​កាត់​ព្រៃ​ជាច្រើន​ម៉ោង​បន្ត​ពី​មួយ​កន្លែង​ទៅ​មួយ​កន្លែង។ អម​សង​ខាង​ផ្លូវ ខ្មោច​ដើម​ឈើ​ធំ​មួយ​ចំនួន​​ត្រូវ​បាន​រំលំ​និងច្រៀក​ជា​ចម្រៀកៗដែល​មាន​មុខ​កាត់​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​១ម៉ែតគូប​។

លោក​វ៉ង់ សាន អាយុ​៤៧​ឆ្នាំ​ជា​ប្រធាន​ក្រុម​សហគមន៍​ព្រៃឈើ​ក្បាល​ខ្លាឲ្យ​ដឹង​ថា “ពេល​ចុះ​មក​ម្តង​ៗ​ដេកពីយប់ ​បី​យប់អីទើប​ទៅ​វិញ។ យើងតាម​ដាន​សភាព​ការ​  បើ​ស្ងាត់​យើង​ក៏​អត់​ចុះ​ដែរ។  ជួន​កាល​អត់​មាន​ជួប​ទេ ជួន​កាល​ជួប​។ បើ​សព្វ​ថ្ងៃ ជួប​អ្នក​កាប់​ក្រាក់ កាប់​អីតិចតួចទេ ហើយ​ចំការ​ក៏​វាលួច​ដែរ​តែ​ធ្វើ​តិចៗ គឺ​ពង្រីក​តិចៗ។ បើ​សួរ​រក​មុខ​ម្ចាស់​រក​អត់​ឃើញ។ ជួន​កាល​មួយ​ថ្ងៃ​វា​រំលំ​មួយ​ដើម​ពីរ​ដើម​អីចឹង​ទៅ ឬ​បី​បួន​ដប់​ថ្ងៃ​មួយ​ដើម​អីចឹង”។​​

បើ​តាម​ប្រសាសន៍​របស់​លោក​ប្រធាន​សហគមន៍​ក្បាល​ខ្លា​រូប​នេះ សកម្មភាព​កាប់​បំផ្លាញ​ព្រៃ​ឈើ​បាន​កាត់​បន្ថយ​ហើយ​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នៅ​តាម​តំបន់​ដែល​ក្រុម​ការងារ​របស់​លោក​បាន​ចុះ​ល្បាត​ជា​ញឹក​ញាប់។ លោក វ៉ង់​ សាន និយាយ​ថា “ពួក​ខ្ញុំ​ចុះ​ជា​ញឹក​ញាប់​ដែរ វា​អន់​ថយ​ហើយ។ វា​នៅ​បាន​៨០ភាគរយ​ដែរ​(ចំពោះ)ដី​(ព្រៃ)សហគមន៍”។

ក្នុង​ពេល​ចុះ​ល្បាត​ព្រៃ​ក៏​មាន​ការ​លំបាក​ខ្លះ​ៗ​ជាមួយ​ក្រុម​ជន​ល្មើស​ទាំង​នោះ​ដែរ​ លោក​វ៉ង់ សានឲ្យ​ដឹង​ថា  “អត់​ដែល​មាន​តតាំង​អី​ជាមួយ​គ្នាទេ​តែ​មាន​កាំបិត​ពូថៅ​ជាមួ​យ​គ្នា​ដែរ។ កាល​ពីដើម​ពួក​ខ្ញុំ​(មាន​)គ្នា​តិច​មែន​ទែន​ ៤ឬ៥នាក់ គេ​៣០​ទៅ៤០នាក់​តែ​យើង​ដោះ​ស្រាយ​(ឲ្យ)​គេ​ដើរ​ចេញ​វិញ​បាន ដោយ​មិន​ប្រើ​អំពើ​ហិង្សា”។

តាម​ប្រសាសន៍​របស់​លោក​អ៊ុក អៀន ជាមន្ត្រី​ផ្នែក​បរិស្ថាន​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ចាប់​តាំង​ពី​ខែ​កក្កដា​ឆ្នាំ​២០១៦ ដល់​ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៧​នេះ ប្រជាសហគមន៍​និង​មន្ត្រី​បរិស្ថាន​ខេត្ត​កំពង់​ធំ​បាន​បញ្ជូន​ខ្លួន​​ជន​ល្មើស​ចំនួន​១០នាក់​ទៅ​កាន់​ពន្ធនាគារ។ តាម​របាយការណ៍​លោក​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ជនល្មើស​​ដែល​ចូល​ទៅ​កាប់​ឈើទាំងនោះ​គឺ​នៅ​ស្រុក​ឆ្ងាយ​ពី​តំបន់​ព្រៃ​ឡង់​និង​ជា​​ប្រជាជន​ធម្មតា​​​។

លោក​បាន​បន្ត​ទៀត​ថា​ ក្នុង​ច្បាប់​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា គឺ​យើង​គិត​លើ​បទ​ល្មើស​ជាក់​ស្តែង។ “បុគ្គល​ឬ​ជន​ណា​ដែល​យើង​ចាប់​បាន​នៅ​ក្នុង​ហ្នឹង ពេល​ហ្នឹង​ដែល​យើង​ឃើញ​គាត់​កំពុង​ប្រព្រឹត្ត​បទ​ល្មើស គឺ​ត្រូវ​មាន​ទោស ពី​១​ឆ្នាំ​ទៅ​៥​ឆ្នាំ​តាម​ច្បាប់”។

បច្ចុប្បន្ន​នេះ ក្រុម​ល្បាត​ព្រៃ​នៃ​សហគមន៍​ក្បាល​ខ្លា​នេះ មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​ភូមិ​ចំនួន​២​គឺ​ភូមិ​ក្បាល​ខ្លា​ និង​ភូមិ​ស្រែ​ចង់​ ដែល​​មាន​សមាជិក​​​ចំនួនជាង​​​៥០០នាក់​​​មាន​​បញ្ជី​ឈ្មោះ​នៅ​សាលា​ឃុំ។ ការ​ចុះ​ល្បាត​នេះ គឺ​សហគមន៍​ដោយ​ផ្ទាល់​បាន​ចំណាយ​នូវ​កំលាំង និង​សម្ភារ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដើម្បី​ធ្វើ​សកម្មភាព​នេះ។ ការ​ចុះ​ល្បាត​​នៅ​ចុង​ខែ​មេសា សហគមន៍​នេះ​ បាន​​ចាប់​បាន​រណា​អាឈើ​ចំនួន​៣​គ្រឿងបញ្ជូន​ឲ្យ​មន្ត្រី​បរិស្ថានទុក​ និង​បាន​ណែនាំ​ដល់​អ្នក​រក​ជំនៀ​​ឈើ​ក្នុង​តំបន់​អភិរក្ស​​មិន​ឲ្យ​ចូល​មក​បំផ្លាញ​ជាថ្មី​ម្តងទៀត។

១៦ មេសា ២០១៧

គ្រីស្តបរិស័ទមកពីកន្លែងផ្សេងៗ នៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកតំបន់​ខេត្តតាកែវ ​បានជួបជុំគ្នានៅព្រះវិហារ សន្តីម៉ារីញញឹម នៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិចំការទៀង ស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវ នាល្ងាចថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បីប្រារព្ធពិធី បុណ្យព្រះយេស៊ូមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ។ 

ពេលចាប់ផ្តើមពិធី គ្រីស្តបរិស័ទទាំងអស់រួមជាមួយលោកអភិបាល និងបូជាចារ្យ បានជួយជុំគ្នាជំុវិញ ភ្នក់ភ្លើងដើម្បីប្រារព្ធពិធីព្រះពរភ្លើង មានពន្លឺទានជ័យ ដែលជាពន្លឺ បញ្ជាក់​នៃការរស់ឡើងវិញ​របស់ព្រះយេស៊ូ។ បន្ទាប់មកមានពិធីដង្ហែរទានទៅកាន់ទីសក្ការៈ ។ 

នៅទីសក្ការៈគ្រីស្តបរិស័ទទាំងអស់បន្តប្រារព្ធពិធីលើកតម្កើងព្រះបន្ទូល ដែលរៀបរាប់ពីការស់ឡើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្តជាអម្ចាស់។ ក្នុងរៀបរាប់ក៏មានការតាមរយៈពាក្យកាព្យ ក្នុងទម្រងចម្រៀងអាយ៉ៃខ្មែរ ផង​ដែលមានភ្លេងអាយៃ៉កំដរ ក្រោយមកក៏មានអានអត្ថបទ ស្តីអំពីកំណើត​ ពិភពលោក។

 

តាមជំនឿរបស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិក បុណ្យព្រះយេស៊ូ​មាន​ព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ គឺជាបុណ្យធំជាងគេបង្អស់។ ដោយសារព្រះជាម្ចាស់ប្រោសឲ្យព្រះយេស៊ូមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញទើបមានអ្នកជឿរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ។ បើព្រះេយស៊ូសោយទិវង្គត មិនរស់ឡើងវិញទេក៏គ្មានអ្នកជឿដូច្នេះដែរ។    

  

ក្នុងធម្មទេសនា ទៅកាន់គ្រីស្តបរិស័ទដែលចូលរួម លោកអភិបាលអូលីវីយេ ដែលជាអធិបតីក្នុងពិធីមានប្រសាសន៍ថា “ ព្រះយេស៊ូមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយ! អាលេលូយ៉ា!អាលេលូយ៉ា!អាលេលូយ៉ា!”។ លោកលើកឡើងថា៖ ព្រះអង្គមានព្រះជន្មគង់នៅ តើគង់នៅឯណា?

គឺនៅក្នុងចិត្តបងប្អូននៅទីនេះ ​បងប្អូនដែលទទួលជីវិតថ្មីថ្ងៃនេះ ។​ ដូចព្រះបន្ទួលថ្ងៃនេះ ទេវទូត ​ប្រាប់ក្រុមស្ត្រីថា កុំទៅរកព្រះអង្គនៅក្នុងផ្នូរ ។​ ព្រះអង្គឲ្យគេទៅជួបព្រះអង្គនៅ​ស្រុកកាលីឡេ។

លោកថា៖  សព្វថ្ងៃធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជួបព្រះអង្គនៅកាលីឡេ?

“ខ្ញុំជឿថា កាលីឡេនៅទីនេះ នៅក្នុងបងប្អូន ក្នុងបងប្អូនថ្មីដែលទទួលព្រះជន្មផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គ គឺទទួលឲ្យល់ដង្ហើមផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គ ។ ទទួលពន្លឺថ្មី ដែលមិនចេះរលត់”។

លោកអភិបាលបានរំឭកដល់គ្រីស្តបរិស័ទថា៖ “

សូមឲ្យយើងដែលទទួលជីវិត​ពីព្រះជាម្ចាស់ ទៅជាអ្នកដែលនាំជីវិតថ្មី ដល់គេ។ យើងដែលទទួលពន្លឺ ត្រូវធ្វើជាពន្លឺដើម្បីអ្នកដទៃ  ។ យើងដែលទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះជាម្ចាស់ ត្រូវមានចិត្តស្រឡាញ់ដូចព្រះជាម្ចាស់។”   

លោកបន្តថា ៖ សូមកុំឲ្យយើងនៅជាប់ជាមួយអ្នកដែលឆ្កាងព្រះយេស៊ូ។ សូមបើកភ្នែកមើល ពិភពលោក នេះ មានសង្គ្រាមសម្លាប់មនុស្ស យ៉ាងសន្ធឹក នៅសុីរី នៅអាហ្គានីស្ថាន អេហ្សុីប …។ សូមឲ្យយើងបើកភ្នែក មើលប្រទេសយើង…

មិនខ្វះទេអ្នកជិះជាន់អ្នកក្រីក្រ អំពើអយុត្តិធម៌​​ មិនខ្វះទេមនុស្ស ដែលបិទសិទ្ធិេសរីភាពអ្នកដទៃ  មនុស្សពុករលួយ មានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលមនុស្សបន្តរឆ្កាងព្រះយេស៊ូតទៅទៀត។

លោកអភិបាលក៏បានលើកដែរថា៖ជូនការក្នុងព្រះសហគមន៍យើងក៏ដូចគ្នាដែរ មានអ្នកនាំពាក្យមិនពិត និយាយបង្ខូចឈ្នោះ និយាយដើមគេ ជិះជាន់គេ មើលងាយគេ ច្រណែនគ្នា ឬឈប់និយាយរកគ្នា …។ “បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់កុំឲ្យយើងជាប់ជាមួយមនុស្សដែលឆ្កាងព្រះយេស៊ូ”។ ប៉ុន្តែយើងជាប្រជារស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានជីវិត ត្រូវចាំថា​កាលីឡេ នៅទីនេះ ដើម្បីចេញទៅប្រកាស​អំពីព្រះជាម្ចាស់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ​ អាលេលូយ៉ា។ 

លោកក៏បានជូនពរដល់គ្រីស្តបរិស័ទ ទាំងអស់ក្នុង ឱកាសឆ្នាំថ្មី ឲ្យបានពោរពេញដោយពន្លឺ ឲ្យបងប្អូនបន្តស្រឡាញ់ បន្តរបម្រើ បន្តរប្រកាសនៅក្នុងកាលីឡេ នៅទីនេះ ដើម្បីឲ្យកម្លាំងនៃជីវិតថ្មី បាញ់មនុស្សទាំងអស់ ឲ្យមានកម្លាំងសារជាថ្មី និងមានសេចក្តីសង្ឃឹមសារជាថ្មី ។

បន្ទាប់ពីធម្មទេសនា សម្រាប់បុណ្យដ៏ឱឡារិកនេះ​លោកអភិបាលអូលីវីយេ ធ្វើទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹក​ឲ្យ បងប្អូន ជាមនុស្សេពេញវ័យ និងកូនង៉ែត ចំនូួន៥០នាក់​ដើម្បីឲ្យពួកទទួលជីវិតថ្មីរួមជាមួយព្រះយេស៊ូ។ ​

លោក​​អ៊ុយ ផើង ជាអ្នកទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹកថ្មី មកពីព្រះសហកមន៍កាតូលិកកំពង់អំពិល ក្នុងខេត្តតាកែវ​ឲ្យដឹងថា លោកពិតជាមានអំណរខ្លាំងណាស់ ព្រោះថា​តាំងពីជឿលើព្រះយេស៊ូ ពីជីវិតរបស់លោកបានផ្លាស់ប្រែច្រើន អំពីរបៀបរស់នៅ មានសេចក្តីសង្ឃឹម និងផ្លូវចិត្ត ឲ្យបើកទូលាយច្រើនណាស់ស្រឡាញ់បងប្អូន។​ លោកផើងក៏បានប្រកាសជំនឿថា៖ “ព្រះយេស៊ូពិតជារស់ និងគង់ក្នុងរូបខ្ញុំពិតមែន”។   ទោះបីមានការរិះគន់ខ្លះអំពីការប្តូរជំនឿតែលោកនៅតែមានកម្លាំងជួបបងប្អូនអ្នករិះគន់ទាំងនោះ។

ចំណែកលោកយាយ ម៉ម សឿន ដែលមានវ័យ ៧៧ឆ្នាំ មកពីព្រះសហគមន៍សន្តប៉ូល មានប្រសាសន៍ស្រដៀងនឹងលោក អ៊ុយ ផើងដែរ៖ ថ្ងៃនេះពិតជាពេលត្រូវអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងណាស់ ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅឲ្យទទួលជីវិត្តថ្មី រួមជាមួយព្រះយេស៊ូ។ លោកយាយបន្តរថា នេះជាអំណរសប្បាយពិតប្រាកដ​ដែលោកយាយមិនដែលបានជួប ។ ក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះគ្រីស្តនាំឲ្យលោកយាយ មានសង្ឃឹមថ្មី និងអំណរសប្បាយពិតប្រាកដ។

រីឯយុវតី មុី គីមលីន មកពីព្រះវិហារសន្តីម៉ារីញញឹម ចំការទៀង បានឲ្យថា៖ រីករាយណាស់ដែលទទួលជីវិតថ្មីរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ត ។ មានប្រកាសថា នឹងខិតខំថែរក្សាជីវិតថ្មីនេះឲ្យ​ជាប់ជាមួយពន្លឺរបស់ព្រះគ្រីស្ត ព្យាយាមប្រព្រឹត្តអំពើល្អ ចំពោះអ្នកដទៃ។

បុណ្យចម្លងឬបុណ្យព្រះយេស៊ូមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញឆ្នាំ២០១៧ មានបងប្អូន ទទួលជីវិតថ្មីតាមរយៈអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹក ក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញចំនួនប្រមាណ ១២៨នាក់ ដោយឡែកក្នុងខេត្តតាកែវមានចំនួន៦៩នាក់ ។ ទូទាំងប្រទេស មានចំនួនប្រមាណជា៣០០នាក់​ដែលទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជក្នុងព្រះសហគមន៍កាតូលិក។

១៤ មេសា ២០១៧

ថ្ងៃសុក្រពិសិដ្ឋឆ្នាំ២០១៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃដែលប្រជាជនខ្មែរត្រៀមខ្លួន​ចូលរួម​អបអរ​សាទរ បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណី​ជាតិ​របស់ខ្លួន។ ប៉ុន្តែគ្រីស្តបរិស័ទ​កាតូលិក ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា បានប្រារព្ធបុណ្យរំឭក​អំពីទុក្ខលំបាក​របស់ព្រះយេស៊ូ ។​ ជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គ ត្រូវគេកាត់ទេ ត្រូវគេធ្វើទារុណ្ឌ និងត្រូវឆ្កាង​សម្លាប់ចោល យ៉ាងអាម៉ាស់បំផុត​ និងអយុត្តិធម៌បំផុត។

ដោយឡែកគ្រីស្តបរិស័ទព្រះសហគមន៍កាតូលិកតំបន់តាកែវ និងកំពតបានមកជួបជុំគ្នា នៅព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិ​ចំការទៀង​ខេត្តតាកែវ ដើម្បីលើកតម្កើង និងនឹករឭកដល់ព្រះយេស៊ូដែលសោយទិវង្គ ក្រោមអធិបតីភាព​លោកអូលីវីយេជាអភិបាល។

ពិធីបានចាប់ផ្តើមដោយ​ព្រះបន្ទូលរៀបរាប់អំពីការកាត់ក្តី ដោយឆ្កាងព្រះអង្គ តាមទម្រង់ល្ខោន​បាសាក់ ដែលសម្តែងដោយ យុវជន យុវនារី  នៅលើឆាកដ៏ល្អប្រណិត។ តាមជំនឿរបស់គ្រីស្តបរិស័ទ ព្រះយេស៊ូសុគតព្រោះតែអំពើអាក្រក់របស់មនុស្ស ព្រះអង្គយាងមកដើម្បីឲ្យមនុស្ស​កែប្រែចិត្តគំនិត។​

យុវគ្រីស្តបរិស័ទ ណាន  បាននិយាយថា កាលបានទស្សនា ការសម្តែង​ល្ខោនបាសាក់រឿងទុក្ខលំបាករបស់ព្រះយេស៊ូ  នាងពិតជាមានក្តីរន្ធត់ និងបានរិញគិតអំពីទង្វើរបស់ខ្លួនពេលខ្លះ បានប្រព្រឹត្តមិនគាប្បី មិនបានប្រព្រឹត្ត​តាម​ព្រះបន្ទូលបានល្អ មិនយកចិត្តទុកដាក់ អ្នកដទៃ មិនរវីរវល់និងអ្នកក្រីក្រ ព្រមទាំងខឹងច្រើនជាដើម។ ទាំងនោះសុទ្ធតែជាអំពីបាប ដែលបានឆ្កាងព្រះយេស៊ូ បដិសេធន៍ ព្រះយេស៊ូ។ ​​ 

ចំណែក កញ្ញា យ៉ាន់ ស្រីសា ជាគ្រីស្តបរិស័ទ និងជាអ្នកអង្គុយទស្សនានិយាយថា នាងពិតជាពិបាកសម្ដែងអារម្មណ៍​ណាស់នៅពេលនាងបានទស្សនា នាងគ្រាន់តែថា ខឹងណាស់នៅពេលដែលសាវ័ករបស់ព្រះយេស៊ូម្នាក់ គឺយូដាអ៊ីស្ការីយ៉ូត ដែលក្បត់ព្រះយេស៊ូ។ ខឹងលោកសិលាដែលប្រកែកថាមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូចំនួនបីដង គឺធ្វើឲ្យ​នាងមានអារម្មណ៍ថាខឹងខ្លាំងណាស់ ។ ជាងនេះទៅទៀតនាងរៀបរាប់ថា ត្រង់ឈុតគេវាយធ្វើបាប និងឆ្កាងព្រះយេស៊ូ នាងពិតជាក្ដុកក្តួលក្នុងចិត្តឥតឧបមា នាងត្រូវស្រក់ទឹកភ្នែកទាំងមិនដឹងខ្លួនទៅតាមសាច់រឿង និងឈុតឆាកនីមួយៗ​។

ក្រោយការទស្សនា បានធ្វើឲ្យនាងយល់ និងដូចជាបានមើល​ឃើញពីការរងទុក្ខ​លំបាករបស់ព្រះយេស៊ូផ្ទាល់ភ្នែកតែម្ដង។  លោក​សិលាប្រកែកថាមិនស្គាល់​ព្រះយេស៊ូ​បីដងនោះ នាំឲ្យនាងគិតថា ពិតមែនមនុស្សយើងគឺអាត្មានិយមណាស់ គិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន សូម្បីតែគ្រូខ្លួនឯង​ក៏ប្រកែកថាមិនស្គាល់​នៅក្នងកាលៈទេសៈដ៏ពិបាកមួយ។

ឧត្តម ជាតួអង្គព្រះយេស៊ូ បានចាប់អារម្មណ៍ថា នៅពេលសម្ដែងគេសុខចិត្តអោយតួអង្គទាហាន យករំពាត់​វាយលើគេតែម្ដង គឺកុំអោយគ្រាន់តែវាយត្រឹមជាលក្ខណៈសម្ដែងអី គឺគេសុខចិត្តឈឺសាច់មែនទែនតែម្ដង ព្រោះគេខ្លាច​នៅពេលដែលតួទាហានវាយគេមិនត្រូវផង តែបែរជាត្រូវធ្វើពត់ជាឈឺ គេខ្លាចថាគេមិនអាចចូលតួបាន ១០០ភាគរយ។ ជាតួអង្គព្រះយេស៊ូ បើប្រៀបធៀបជីវិតគេផ្ទាល់ទៅនឹងព្រះយេស៊ូ ឧត្តមបានថ្លែងថា គេពិតជាឈឺចាប់ និងហួសចិត្តជាខ្លាំង​ពេលដែលត្រូវ​សិស្សរបស់ខ្លួនឯងក្បត់ខ្លួនឯងបែបនេះ ហើយក៏ហួសចិត្តពីការចោទប្រកាន់ ពីសំណាក់ប្រជាជនទាំងឡាយផងដែរ។

ឧត្តម ជាសិស្សវិទ្យាល័យសន្តហ្វ្រង់ស្វ័រម្នាក់ គេមិនមែនជាគ្រីស្តបរិស័ទឡើយ ក្រោយពីគេបានសម្ដែងជាតួព្រះយេស៊ូ ឧត្តមមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូ គេគោរពកោតសរសើរព្រះយេស៊ូជាខ្លាំង ដែលទ្រង់សុខចិត្ត​រងទុក្ខលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាង និងសុខចិត្តសុគតនៅលើឈើឆ្កាង ទាំងដែលមិនមាន ទោសសោះបែបនេះ ។

ចំណែកយុវតី ឈុយ វិច្ឆិកា ជាសិស្សថ្នាក់ទី១១ ផ្នែកចំណេះដឹងទូទៅនៃវិទ្យាល័យសន្តហ្វ្រង់ស្វ័រ សម្តែងជាតួអង្គ​នាង​ម៉ារីមាតាព្រះយេស៊ូ។ វិច្ឆិការៀបរាប់ថា៖ នាងរំភើបផង ភ័យផងដោយនាងខ្លាចក្រែង​ថានាងមិនអាចសម្ដែងបានល្អ ។ នាងបន្តទៀតថា មិនងាយស្រួលប៉ុន្មានទេ នៅពេលដែលនាងត្រូវដើរតួជាម្ដាយ។ វិច្ឆិកាត្រូវសួរ​អារម្មណ៍​របស់ម្ដាយ​នាងពេលនៅផ្ទះ ថាតើម្ដាយនាងមានអារម្មណ៍​បែបណា ប្រសិនជាគាត់​បានឃើញ​កូនគាត់ត្រូវគេវាយធ្វើបាប និងត្រូវ​ឆ្កាង​សម្លាប់នោះ វិច្ឆិកាត្រូវរៀនពីម្ដាយនាងពីអារម្មណ៍បែបនេះ និងក្រោយមក​គេក៏យកអ្វី​ដែលម្ដាយនាងបានប្រាប់ និងបង្ហាញពីអារម្មណ៍ ក៏បានធ្វើអោយគេអាចបញ្ជូល​តួជាម្ដាយបានយ៉ាងល្អ។

វិច្ឆិកា​បន្តទៀតថា នៅពេលដែលឃើញទាហានវាយធ្វើបាបព្រះយេស៊ូ ធ្វើអោយគេស្រែកយំមែនទែនតែម្ដង គឺមិនមែន​គ្រាន់តែជាការសម្ដែងនោះឡើយ។ នាងថា អារម្មណ៍ជាម្ដាយនៅពេលនោះ គឺថាប្រសិនជាអាចនាងសុខចិត្ត ឲ្យយទាហានវាយធ្វើបាប និងឆ្កាងនាងជំនួសព្រះយេស៊ូវិញ។ នាងបន្តថា៖ “ព្រះយេស៊ូពិតជាអស្ចារ្យណាស់ នាងពិតជាក្ដុកក្ដួលនិងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូបានលះបង់សម្រាប់មនុស្សលោកយ៉ាងមហិមារបែបនេះ ហើយនាងចង់ស្វែងយល់ពីជីវិតព្រះយេស៊ូឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងនេះទៀតផងដែរ ។

ពិធីបុណ្យបានបានបន្តដោយដង្ហែឈើឆ្កាងចូលក្នុងព្រះវិហារដោយស្ងៀមស្ងាត់ ហើយគ្រីស្តបរិស័ទ គោរពព្រះឈើឆ្កាង ដោយដួងចិត្តក្តុកក្តួល នឹងមមៃដល់ព្រះយេស៊ូ។

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...   

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.