ទំព័រដើម ​/ រូបថត / ទន្លេបាសាក់
ដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់ លោកអភិបាលអូលីវីយេ
1  1 Page

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.