ទំព័រដើម ​/ រូបថត / ទន្លេមេគង្គ
អភិបូជាសម្រាប់ក្រុមបេះដូងព្រះយេស៊ូ នៅប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសពាក្យ សច្ចាពេញមួយឆ្នាំ
1  1 Page

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.