ទំព័រដើម ​/ រូបថត / កំពត-កែប
លោកអភិបាល អូលីវីយេ ថ្វាយអភិបូជានៅព្រះសហគមន៍ព្រែកប្រស់
1  1 Page

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.