ទំព័រដើម ​/ រូបថត / ភ្នំពេញថ្មី
ក្រុមពេទ្យបរទេសមកជួយព្យាបាលជំងឺ នៅព្រះសហគមន៍សន្តសិលានិងសន្តប៉ូលភ្នំពេញថ្មី
1  1 Page

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.