ទំព័រដើម ​/ រូបថត / កំពត-កែប
លោកអភិបាលអូលីវីយេ ទស្សនៈកិច្ចព្រះសហគមន៍ថ្នីនៅត្រពាំងរុន និងថ្វាយអភិបូជានៅកោះស្លា
1  1 Page

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.