ទំព័រដើម ​/ រូបថត / ភ្នំពេញខាងជើង
អធិដ្ឋានពេញមួយយប់លើកទី៦៦សម្រាប់ការត្រាស់នៅផ្សារតូច (បុណ្យគោរពព្រះនាងព្រហ្មចារិនីម៉ារីមិនជំពាក់បាប)
1  1 Page

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.