ទំព័រដើម ​/ រូបថត / ប្រចាំខែ     កញ្ញា    
21/09/2017
អភិបូជាបុណ្យភ្ជុំនៅផ្សារតូច
រូបថត: 10
17/09/2017
ពិធីសុំចូលព្រះសហគមន៍(ជំហានទីមួយ) នៅផ្សារតូច
រូបថត: 5
11/09/2017
ចែកអំណោយនៅផ្សារតូច
រូបថត: 5
10/09/2017
បោះជំរំកុមារនៅព្រះសហគមន៍សន្តយ៉ូសែបផ្សារតូច
រូបថត: 10
02/09/2017
ប្រជុំគ្រូអប់រំជំនឿមណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញខាងជើង
រូបថត: 5
1  1 Page

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.