ទំព័រដើម ​/ រូបថត / ប្រចាំខែ     មេសា    
13/04/2017
ព្រហស្បត្តិ៍ពិសិដ្ឋនៅព្រះវិហារសន្តប៉ូលសន្តសិលា
រូបថត: 6
05/04/2017
ជួបជុំ និងប្រជុំជាមួយបូជាចារ្យទាំងអស់
រូបថត: 5
05/04/2017
អភិបូជាប្រសិទ្ធិពរលើប្រេងគ្រីស្មាស់
រូបថត: 10
1  1 Page

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.