ទំព័រដើម ​/ រូបថត / ប្រចាំខែ     កញ្ញា    
30/09/2017
បោះជុំរុំមេក្រុមកាយរិទ្ធិនៅក្រុងព្រះសីហនុ
រូបថត: 25
29/09/2017
បិទវគ្គសិក្ខាសាលារបាំ នៅភ្នំពេញថ្មី
រូបថត: 5
27/09/2017
ជំនួបគ្រីស្តបរិស័ទ១៨និកាយ
រូបថត: 3
25/09/2017
ប្រជុំក្រុមលោកអភិបាល CELAC នៅក្រុងវៀងច័ន្ទ ប្រទេសឡាវ
រូបថត: 5
09/09/2017
បោះជំរុំនៃការត្រាស់ហៅនៅកំពង់សោម
រូបថត: 15
08/09/2017
អធិដ្ឋានពេញមួយយប់សម្រាប់ការត្រាស់ហៅលើកទី៦៣
រូបថត: 5
05/09/2017
អភិបូជាជាមួយបូជាចារ្យ PIME នៅភ្នំពេញថ្មី
រូបថត: 10
04/09/2017
សិក្ខាសាលាគ្រូមត្តេយ្យនៅខេត្តតាកែវ -ភ្នំវល្លិ៍
រូបថត: 10
01/09/2017
ទស្សនកិច្ចសិក្សាជាមួយការិយាល័យព័ត៌មានទៅខេត្តតាកែវ-ភ្នំវល្លិ៍
រូបថត: 10
1  1 Page

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.