ក្រុមប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ

 

អភិ. ជ្មិតអីស្លែរ អូលីវីយេ

បូ. ហ្គេហ្ស៉ី ម៉ារីយ៉ូ

បូ. សេន័យឆាល់វ៉ាំងសង់

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.