ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ

 

អភិ. ជ្មីតអីស៊្លែរ អូលីវីយេ

បូ.ហ្គេហ្ស៊ី ម៉ារីយ៉ូ

បូ.សេន័យឆាល់ វ៉ាំងសង់

 

បូ. រឿង ឆត្រសិរី

 

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.