ការិយាល័យលោកអភិបាល​​​

 

អាស័យដ្ឋាន ៖

ភូមិរោងចក្រសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ័្ឌសែនសុខ ភ្នំពេញ ប្រអប់សំបុត្រ ១២៣   ភ្នំពេញ

ទូរសព្ទ័ ៖                      

០២៣ ៦៤០ ០៨៤១

ម៉ោងធ្វើការ  

ចន្ទ័ ដល់ សុក្រ  ពីម៉ោង ៨:០០ - ១២:០០ និង

១៤:០០ - ១៧:០០   

ប្រធានការិយាល័យ           

លោក ហៀម ចន្នី

អ៊ីម៉ែល ៖   

channy_khmer@yahoo.com

ទូរសព្ទ័ ៖           

០៩២ ២៣៣ ៦៩០

លេខាធិការ ៖           

ក. ទៀង សាវ៉ន

អ៊ីម៉ែល ៖ 

apostolicvicariate.phnompenh@gmail.com

ទូរសព្ទ័ ៖            

២៣ ៦៤០ ០៨៤១ / ០៨៩ ៤៧ ៤៩ ៩៥

ជំនួយការលោកអភិ.៖           

លោក ង៉ែត សុធីរិទ្ធ

អ៊ីម៉ែល ​​​​៖​​ ​​​​   ​     

ngeth-sothirith@gmail.com

គណនេយ្យករភូមិភាគ ៖​    ​​

លោក ស៊ុន នីន​​

 អ៊ីម៉ែល​​ ​​​​​​៖​​ ​ ​​​​​​​​​​​       

nin_ktm@yahoo.com

ទូរសព្ទ័ ៖​         

០៩៧ ៥២៨ ៧៥១៩ / ០៧៧ ៤៣៤ ៧១៧

 

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.