ការិយាល័យលោកអភិបាល​​​

 

អាស័យដ្ឋាន ៖

ភូមិរោងចក្រ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ័្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រអប់សំបុត្រ ១២៣ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ ៖                      

០២៣ ៦៤០ ០៨៤១

ម៉ោងធ្វើការ  

ចន្ទ័ ដល់ សុក្រ  ព្រឹកពីម៉ោង ៨:០០ - ១២:០០ និងរសៀលពីម៉ោង ១៤:០០ - ១៧:០០   

ប្រធានការិយាល័យ           

លោក ហៀម ចន្នី

អ៊ីម៉ែល ៖   

channy_khmer@yahoo.com

ទូរសព្ទ័ ៖           

០៩២ ២៣៣ ៦៩០

លេខាធិការ ៖           

លោកស្រី ទៀង សាវ៉ន

អ៊ីម៉ែល ៖ 

catholiceducationoffice@gmail.com

ទូរស័ព្ទ ៖            

២៣ ៦៤០ ០៨៤១ / ០៨៩ ៤៧ ៤៩ ៩៥

ជំនួយការលោកអភិ.៖           

លោក ហៀម ចន្នី

អ៊ីម៉ែល ​​​​៖​​ ​​​​   ​     

channy_khmer@yahoo.com

គណនេយ្យករភូមិភាគ ៖​    ​​

លោក ស៊ុន នីន​​

 អ៊ីម៉ែល​​ ​​​​​​៖​​ ​ ​​​​​​​​​​​       

nin_ktm@yahoo.com

ទូរស័ព្ទ ៖​         

០៩៨ ៧៨៦ ៥៦៥ / ០៧៧ ៤៣៤ ៧១៧

 

 

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.