ក្រុមប្រឹក្សារលោកអភិបាល

 

អភិ. ជ្មីតអីស៊្លែរ អូលីវីយេ

បូ.ហ្គេហ្ស៊ី ម៉ារីយ៉ូ

 

បូ.អ៊ុន សុន

បូ.សិលា ឡេវ៉ាន់ទីន

បូ.សេន័យឆាល់ វ៉ាំងសង់

 

បូ.ស្រ៊ីប្រាមុង វីរៈជ័យ

បងស្រី លូតមីឡា អាន់ហ្សិជ

លោក ដួង សាវង្ស

លោក ផុន សុផល

បូ.តាវ៉ូឡា ជីនលូកា

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.