• 25/09/2016
  កិច្ចប្រជុំថ្នាក់ជាតិរបស់សមាគម សន្តវិនសិន ដឺប៉ូលកម្ពុជា

  រូបថត: 3  ព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញ​រិះគិតបន្ថែមអំពីការសម្តែងមេត្តាករុណា
  តំណាងគ្រីស្ត​បរិស័ទ​ជិត៣០០នាក់​ មកពីបណ្តាព្រះសហគមន៍​នានា និងអង្គការកាតូលិកនៃភូមិភាគភ្នំពេញ​ បានចូលរួមសន្នីបាត​ ដើម្បីរិះគិតបន្ថែមអំពីការសម្តែងមេត្តាករុណា​។ កម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តឡើងនាល្ងាចថ្ងៃទី២២​ ដល... អានបន្ត
  ប្រឹត្តិប័ត្រជីវិត
  សារលិខិត
  កាលវិភាគរបស់លោកអភិបាល
  ប្រជុំជាមួយវិទ្យាស្ថានសន្តប៉ូលអំពីរបាយការណ៍ឆ្នាំ២០១៦ និងគម្រោងសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ (ប្រជុំនៅក្រុងព្រះសីហនុ)
  27/09/2016
  ម៉ោងក្នុងការិយាល័យ
  ចន្ទ័ ដល់ សុក្រ
  ពីម៉ោង ៨:០០ - ១២:០០ និង ១៤:០០ - ១៧:០០
  ទូរសព្ទ័ ៖ ០២៣ ៦៤០ ០៨៤១
  រដ្ឋបាល
  គណៈកម្មការព្រះសហគមន៍

  © Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.