• 14/08/2017
  ក្រុមមកពីកូរ៉េជួយជួសជុលសាលាអក្ខរកម្មនៅត្រែងត្រយឹង

  រូបថត: 5  ការសម្តែងធម៌មេត្តាករុណា ជាកូនសោរដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អ

  រាជធានីភ្នំពេញ៖ ព្រះ​វិហារ​សន្ត​សិលានិង​សន្ត​ប៉ូល ​នៃ​មណ្ឌល​សកម្មភាព​ភ្នំពេញ​ថ្មី បាន​រួម​សហការ​ជា​មួយ​​​សហគមន៍​​ដែលជា​អង្គការ​ក្រៅរាជ​រដ្ឋាភិបាល​មាន​អ... អានបន្ត

  ប្រឹត្តិប័ត្រជីវិត
  សារលិខិត
  កាលវិភាគរបស់លោកអភិបាល
  នៅព្រះសហគមន៍តាកែវ ពីថ្ងៃទី១៧កក្កដា ដល់ ថ្ងៃទី១៧កញ្ញា
  01/08/2017
  ម៉ោងក្នុងការិយាល័យ
  ចន្ទ័ ដល់ សុក្រ
  ពីម៉ោង ៨:០០ - ១២:០០ និង ១៤:០០ - ១៧:០០
  ទូរសព្ទ័ ៖ ០២៣ ៦៤០ ០៨៤១
  រដ្ឋបាល
  គណៈកម្មការព្រះសហគមន៍

  © Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.