• 18/02/2017
  បុណ្យឆ្លង ព្រះវិហារសន្តសិលា និង មណ្ឌលសកម្មភាពថ្មី នៅព្រះសហគមន៍ កាតូលិក សន្តសិលា ពោធិ៍ធំ

  រូបថត: 21  បេក្ខជនបេក្ខនារីចំនួន១៤នាក់ទទួលពិធីចូលព្រះសហគមន៍ នៅព្រះវិហារសន្តយ៉ូសែប ផ្សារតូច

  បងប្អូនដែលជាបេក្ខជនបេក្ខនារីកំពុងស្វែងយល់នូវជំនឿអំពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកចំនួន១៤នាក់ បានទទួលពិធីចូលព្រះសហគមន៍ (ជំហានទី១) នាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន... អានបន្ត

  ប្រឹត្តិប័ត្រជីវិត
  សារលិខិត
  កាលវិភាគរបស់លោកអភិបាល
  ប្រជុំអភិបាលអាស៊ី(FABC)នៅស្រីលង្កា
  28/11/2016
  ម៉ោងក្នុងការិយាល័យ
  ចន្ទ័ ដល់ សុក្រ
  ពីម៉ោង ៨:០០ - ១២:០០ និង ១៤:០០ - ១៧:០០
  ទូរសព្ទ័ ៖ ០២៣ ៦៤០ ០៨៤១
  រដ្ឋបាល
  គណៈកម្មការព្រះសហគមន៍

  © Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.