• 24/05/2017
  សកម្មភាពខ្លះៗរបស់ដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់លោកអភិបាលអូលីវីយេ នីដុនបូស្កូកែប

  រូបថត: 9  សម្តេចប៉ាបប្រកាសតែងតាំងកាឌីណាល់ថ្មីចំនួន៥រូប
   
  ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកាតូលិកបានរាយការណ៍ថា សម្តេចប៉ាបហ្រ្វង់ស៊ីស្កូ កាលពិថ្ងៃអាទិត្យ បានកំណត់យក ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៧ គឺជាថ្ងៃនៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្ស... អានបន្ត
  ប្រឹត្តិប័ត្រជីវិត
  សារលិខិត
  កាលវិភាគរបស់លោកអភិបាល
  ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបេសកកម្ម។ ប្រជុំតុលាការមរណៈសាក្សី
  25/05/2017
  ម៉ោងក្នុងការិយាល័យ
  ចន្ទ័ ដល់ សុក្រ
  ពីម៉ោង ៨:០០ - ១២:០០ និង ១៤:០០ - ១៧:០០
  ទូរសព្ទ័ ៖ ០២៣ ៦៤០ ០៨៤១
  រដ្ឋបាល
  គណៈកម្មការព្រះសហគមន៍

  © Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.