• 21/08/2016
  អភិបាលអូលីវីយេបានជួបសំណេះសំណាល ជាមួយក្រុមគ្រីស្តបរិស័ទមកពីប្រទេសបារាំង

  រូបថត: 2  ព្រះសហគមន៍​កាតូលិក​កម្ពុជា ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​លើ​​របាំ​ខ្មែរ
  កុមារនិងយុវជននៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជា ទាំងបីភូមិភាគចំនួន ១០៣នាក់ បានចូលរួមសិក្ខាសាលាអំពីរបាំខ្មែរ ដែលបានរៀបចំដោយមណ្ឌលសិល្បៈ និងវប្បធម៌នៃភូមិភាគភ្នំពេញ រយៈពេលពីរសប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ កក្កដា រហូតដល់ថ... អានបន្ត
  ប្រឹត្តិប័ត្រជីវិត
  សារលិខិត
  កាលវិភាគរបស់លោកអភិបាល
  បោះជុំរុំសម្រាប់ការត្រាស់ហៅនៅកុ្រងសីហនុ
  30/08/2016
  ម៉ោងក្នុងការិយាល័យ
  ចន្ទ័ ដល់ សុក្រ
  ពីម៉ោង ៨:០០ - ១២:០០ និង ១៤:០០ - ១៧:០០
  ទូរសព្ទ័ ៖ ០២៣ ៦៤០ ០៨៤១
  រដ្ឋបាល
  គណៈកម្មការព្រះសហគមន៍

  © Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.