• 14/10/2017
  បើកឆ្នាំសិក្សារបស់សាលាអប់រំជំនឿសន្តយ៉ូស្ទីន

  រូបថត: 20  អ្នកណាស្តាប់ព្រះបន្ទូលហើយអនុវត្តតាម អ្នកនោះមានសុភមង្គលហើយ

  រាជធានីភ្នំពេញ៖ “អ្នក​ណា​ស្តាប់​​ព្រះបន្ទូល​ហើយ​អនុវត្តតាម អ្នកនោះ​មានសុភមង្គលហើយ" នេះជា​​ប្រសាសន៍​របស់​លោក​អូលីវីយេ ក្នុងធម្មទេសនា ​អភិបូជា​បើក​... អានបន្ត

  ប្រឹត្តិប័ត្រជីវិត
  សារលិខិត
  កាលវិភាគរបស់លោកអភិបាល
  ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបេសកកម្ម
  19/10/2017
  ម៉ោងក្នុងការិយាល័យ
  ចន្ទ័ ដល់ សុក្រ
  ពីម៉ោង ៨:០០ - ១២:០០ និង ១៤:០០ - ១៧:០០
  ទូរសព្ទ័ ៖ ០២៣ ៦៤០ ០៨៤១
  រដ្ឋបាល
  គណៈកម្មការព្រះសហគមន៍

  © Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.