• 29/10/2017
  អគ្គសញ្ញាលាបថ្ងាសនៅអារិយក្សត្រ

  រូបថត: 15  គ្រីស្តបរិស័ទ២៦នាក់ ទទួលអគ្គសញ្ញាលាបថ្ងាស នៅព្រះវិហារ ព្រះមាតានៃសន្តិភាព

  រាជធានីភ្នំពេញ៖ បេក្ខជន បេក្ខនារីចំនួន២៦នាក់ មកពីព្រះវិហារព្រះមាតានៃសន្តិភាព (អរិយក្សត្រ) ព្រះវិហារសន្តសិលា(ពោធិ៍ធំ) ព្រះវិហារសន្... អានបន្ត

  ប្រឹត្តិប័ត្រជីវិត
  សារលិខិត
  កាលវិភាគរបស់លោកអភិបាល
  អគ្គសញ្ញាលាបថ្ងាសនៅអារិយ្យក្សត/ពោធិ៍ធំ
  29/10/2017
  ម៉ោងក្នុងការិយាល័យ
  ចន្ទ័ ដល់ សុក្រ
  ពីម៉ោង ៨:០០ - ១២:០០ និង ១៤:០០ - ១៧:០០
  ទូរសព្ទ័ ៖ ០២៣ ៦៤០ ០៨៤១
  រដ្ឋបាល
  គណៈកម្មការព្រះសហគមន៍

  © Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.