20/03/2017

រូបថត: 0សហគ្រិនសង្គមនាំអ្នកក្រីក្រនិងជនពិការចូលក្នុងសង្គម

“កាយសម្បទា(ខ្ញុំ)មិនគ្រប់លក្ខណៈទេ តែខ្ញុំអាចធ្វើការបាន។ ខ្ញុំមានអំណរសប្បាយ និងស្រឡាញ់ការងារនេះណាស់។” នេះជាសំដីរបស់បុរសពិការកាយសម្បទា ឈ្មោះពុំ សារ៉ាន់ ដែលកំពុងធ្វើការងារនៅក្នុងសិប្បកម្មស... អានបន្ត

ប្រឹត្តិប័ត្រជីវិត
សារលិខិត
កាលវិភាគរបស់លោកអភិបាល
ប្រជុំគណៈគម្មការសម្រាប់ FABC នៅបាំងកក (ថ្ងៃទី ៦ ដល់ទី ៨ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧)
06/03/2017
ម៉ោងក្នុងការិយាល័យ
ចន្ទ័ ដល់ សុក្រ
ពីម៉ោង ៨:០០ - ១២:០០ និង ១៤:០០ - ១៧:០០
ទូរសព្ទ័ ៖ ០២៣ ៦៤០ ០៨៤១
រដ្ឋបាល
គណៈកម្មការព្រះសហគមន៍

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.