• 24/05/2017
  សកម្មភាពខ្លះៗរបស់ដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់លោកអភិបាលអូលីវីយេ នីដុនបូស្កូកែប

  រូបថត: 9  ព្រះសហគមន៍បង្ហាញពីទស្សនវិស័យ​​បម្រើអ្នកក្រីក្រតាមរយៈវិស័យអប់រំ និងសហគ្រិនសង្គម

  ព្រះសហគមន៍​កាតូលិក​ភូមិភាគ​ភ្នំពេញ ក្រោមការដឹកនាំ​របស់​លោក​អភិបាល អូលីវីយេ ជ្មីតអ៊ីស្ល៊ែរ បាន​យកចិត្តទុកដាក់បម្រើ​​អ្នក​​ក្រីក្រ​ ដោយ​រៀបចំឲ្យមាន​កម្មវិធី​ជួបជុំ​ជាមួយបណ្តាជនជាតិបារាំង​ដែ... អានបន្ត

  ប្រឹត្តិប័ត្រជីវិត
  សារលិខិត
  កាលវិភាគរបស់លោកអភិបាល
  ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបេសកកម្ម។ ស្វាគមន៍ប្រធានក្រុម TMS។ ប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៅទេវវិទ្យាល័យ
  08/06/2017
  ម៉ោងក្នុងការិយាល័យ
  ចន្ទ័ ដល់ សុក្រ
  ពីម៉ោង ៨:០០ - ១២:០០ និង ១៤:០០ - ១៧:០០
  ទូរសព្ទ័ ៖ ០២៣ ៦៤០ ០៨៤១
  រដ្ឋបាល
  គណៈកម្មការព្រះសហគមន៍

  © Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.