• 23/10/2016
  តែងតាំងលោកបូជាចារ្យDamien ទទួលខុសត្រូវព្រះសហគមន៍ភ្នំពេញខាងត្បូង

  រូបថត: 10  លោកដាមីញ៉ាំង ហ្វារនឺ (Damien Fahrner)ទទួលមុខងារបម្រើព្រះសហគមន៍ មណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញខាងត្បូងរយៈពេល៦ឆ្នាំ
  ព្រះសហគមន៍មណ្ឌលសម្មភាពភ្នំពេញខាងត្បូង បានប្រារព្វពិធីស្វាគមន៍និងទទួលមុខងាររបស់ លោកដាមីញ៉ាំង ហ្វារនឺ ជាបូជាចារ្យដែលទទួលខុសត្រូវថ្មីនៃមណ្ឌលសកម្មភាពនេះរយៈពេលប្រាំមួយឆ្នាំ បន្តពីលោកបូជាចារ្យវាំងសង់ សេនេឆា... អានបន្ត
  ប្រឹត្តិប័ត្រជីវិត
  សារលិខិត
  កាលវិភាគរបស់លោកអភិបាល
  ប្រជុំទីប្រឹក្សាបេសកកម្ម
  27/10/2016
  ម៉ោងក្នុងការិយាល័យ
  ចន្ទ័ ដល់ សុក្រ
  ពីម៉ោង ៨:០០ - ១២:០០ និង ១៤:០០ - ១៧:០០
  ទូរសព្ទ័ ៖ ០២៣ ៦៤០ ០៨៤១
  រដ្ឋបាល
  គណៈកម្មការព្រះសហគមន៍

  © Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.